Činnosti

Projekty Opravy Protipožární a zabezpečovací zařízení Údržba Bezdemontážní technická diagnostika Čištění rozvaděčů Měření kvality izolace Měření uzemnění a kvality dotykového napětí Výroba rozvaděčů Montáže nových el. zařízení Funkční zkoušky a seřízení HIS Revize výchozí a pravidelné Supervize Automatizace a vizualizace ŘS Posouzení zbytkové životnosti zařízení

Projekty elektrozařízení vn, nn, MaR, řídící systémy provádíme výpočetní technikou. Výkresy a textové informace jsou kresleny a tisknuty pomocí kvalitních plotrů a tiskáren i barevně. Situační mapy a schémata jsou prováděny na formátech do A0. Veškeré výstupy jsou u nás archivovány po dobu životnosti projektovaného zařízení. Zákazník  si  může kdykoliv vyžádat patřičné kopie. Při změnách zařízení, jsou tyto změny rychlým způsobem zaneseny do stávající dokumentace a zákazník opět má aktuální technickou dokumentaci. Taktéž provádíme projekci stávajících zařízení, které nemají technickou dokumentaci aktuální, nebo došlo k její ztrátě. Výstupy projektů jsou stejné jako u nových projektů včetně archivace výsledků. Po realizaci díla provádíme dokumentaci skutečného stavu. Projekty obsahují veškeré požadavky ČSN včetně výpočtů zkratových poměrů jednotlivých spotřebičů včetně určení vypínacích časů jistících prvků.

Opravy strojních zařízení, točivých elektrických strojů do 100 MW, transformátorů a elektrických zařízení vn, nn, MaR, řídících systémů jsou prováděny na základě pravidelné revizní zprávy elektrických zařízení, technické diagnostiky nebo nálezu. Po provedené opravě odběratel obdrží písemný dokument, že opravené zařízení má stav, který je dobrý. V dokumentu jsou srovnány výsledky před a po provedené opravě a tím je patrno, že zařízení je dobré. Při opravách taktéž kontrolujeme technickou dokumentaci a případné změny do ní zaneseme. Na prováděné práce poskytujeme 24 měsíční záruční lhůty. Opravujeme elektrická zařízení bez omezení napětí a prostředí.

Provádíme projekci, montáž a opravy protipožárních a zabezpečovacích zařízení.

Údržba je prováděna v rámci celoročních smluv, majiteli garantujeme bezporuchový chod elektro a strojních zařízení.

Provádíme měření chvění, hluku, teplot, dynamické vyvážení rotujících hmot přímo na strojovnách a to do hmotnosti 1000 kg na vyvažovací stolici v dílnách HUDECZEK SERVICE, s. r. o. Laserové ustavování hnané a hnací části a diagnostiku izolačních systémů.

Čištění elektrických rozvaděčů do 1000 V a to bez omezení proudu (dimenzování) provozovaných rozvaděčů. Čištění je prováděno suchou cestou.

Měření kvality izolace - nedestruktivní metodu měření pomocí elektrostatického Voltmetru. Měření vysokým napětím a nízkým proudem zaručuje nepoškození zařízení. Zařízení je nutno na krátkou dobu odstavit.

Je vyžadováno z hlediska platných norem pro provádění revizí elektrických zařízení. Náš způsob je přizpůsoben pro měření malých i rozsáhlých měřících soustav.

Je prováděna dle požadavků zákazníka v provedení, které si zákazník určí. Skříně kovové nebo plastové, každý rozvaděč má atest a prohlášení o shodě.

Nová elektrická zařízení montujeme zásadně na základě technické dokumentace, dodanou odběratelem, nebo zpracovanou naší organizací. Každá montáž je ukončena zkouškami technické diagnostiky a zkušebním provozem. U elektrických zařízení je montáž ukončena výchozí revizí. Při předání zařízení odběratel obdrží opravenou technickou dokumentaci dle skutečného stavu. Na prováděné práce poskytujeme 24 měsíční záruční lhůty. Montujeme: elektrická zařízení bez  omezení napětí a prostředí, záskokové zdroje, vzduchotechniku atd.

Provádění funkčních zkoušek a případné seřízení hlídačů izolačního stavu dle požadavků příslušných zákonů, nařízení vlády a norem. O vyzkoušení a seřízení vystavíme protokol potvrzený revizním technikem elektrických zařízení. Zkouška je provedena na místě u provozovatele.

Výchozí - revize jsou prováděny průběžně při montáži. Revizní technik sleduje průběžně montáž a případné nedostatky ihned opravuje s montéry. Tím docilujeme toho, že po ukončení montáže nevznikají zbytečné prostoje a náklady z hlediska odstraňování montážních chyb.    

Pravidelné - periodické revize provádíme tak, že odborníci a revizní technik elektrické zařízení kontrolují fyzicky, zjištěné závady ihned odstraňují. Při ukončení periodické revize zůstanou pouze závady, které vyžadují rozsáhlých změn a taktéž značných finančních nákladů, které musí majitel zabezpečit. Takto provedená revize garantuje majiteli bezpečný a spolehlivý chod elektrických zařízení a navíc odběratel nemá starosti jak odstranit spousty závad, které revizní technik napsal. Revize provádíme na elektrozařízení bez omezení napětí a prostředí.

Provádíme jak pro investory, tak i pro generální dodavatele, kde kontrolujeme jejich subdodavatele. Supervizní činnost provádíme v oblasti točivých strojů, elektrických zařízení včetně MaR a řídících systémů.

Provádíme plnou automatizaci výrobních systémů včetně jejich vizualizace na monitorech nebo na jiných zobrazovacích médiích dle přání zákazníka. Řídící systémy dodáváme dle přání zákazníka.

Posouzení zbytkové životnosti je založeno na naměřených hodnotách kvality izolace, ze kterých odborníci naši firmy mohou posoudit zbytkovou životnost zařízení. Posouzení zbytkové životnosti zařízení provádíme od roku 1999 se 100% účinností.

Kontaktujte nás

Na tomto místě nás můžete kontaktovat