Reference

Projektování, studie Znalecká posouzení Měření, technická diagnostika Montáže, opravy
 • Vyjádření k revizní zprávě administrativní budovy SO 69 – EPS, BEACON ELECTRIC s.r.o., 2017
 • Technické konzultace k projektu Krnov, Emerson Industrial Automation, 2016
 • Studie rekonstrukce osvětlení sportovní haly na Gymnáziu a Obchodní akademii v Orlové, Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, 2016
 • Posouzení FVE střídače Siemens, označení SINVERT PVM17, Fotovoltaická Elektrárna FVE Břasy, Mgr. Tomáš Černý, advokát, 2015
 • Posouzení a optimal. systému chránění IT – měření a diagnostika kompenzačních proudů a napětí LDS ArcelorMittal Ostrava, ArcelorMittal Energy Ostrava s. r. o., 2014
 • Autorský dozor na akci „V459 – oprava mezifázových separátorů“, ENERGISTAV, s. r. o., 2014
 • Odborné vyjádření ke skutečně provedené škodě na základě soupisu elektrospotřebičů, Policie České republiky - Obvodní oddělení Lysá nad Labem, 2013-2014
 • Posouzení a řešení vibrací na výtlačném potrubí ČS Fryšták, GRUNDFOS s.r.o., 2013
 • Expertní posouzení technického stavu laboratorního zařízení elektro a mechanického charakteru, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2013
 • Nezávislé posouzení provedení elektročásti aerobního fermentoru EWA – Albrechtice, AGRO-EKO, spol. s r. o., 2013
 • Expertní posouzení technického laboratorního zařízení, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2013
 • Zpracování posouzení technického stavu venkovního osvětlení, RWE Gas Storage, PZP Třanovice, 2011
 • Znalecký posudek a výchozí revize „Modernizace zařízení Mír 5 – Sever, Jih“, ZAM-SERVIS s. r. o., 2009
 • Odborný posudek vlivu technologie Huawei Důl ČSA, PEN-COM s. r. o., 2009
 • Odborný posudek vlivu technologie Huawei Důl ČSA, PEN-COM s. r. o., 2009
 • Znalecký posudek a výchozí revize „Modernizace zařízení Mír 5 – Sever, Jih“, ZAM-SERVIS s. r. o., 2009
 • Zpracování posouzení technického stavu venkovního osvětlení, RWE Gas Storage, PZP Třanovice, 2011
 • Expertní posouzení technického laboratorního zařízení, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2013
 • Nezávislé posouzení provedení elektročásti aerobního fermentoru EWA – Albrechtice, AGRO-EKO, spol. s r. o., 2013
 • Expertní posouzení technického stavu laboratorního zařízení elektro a mechanického charakteru, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2013
 • Posouzení a řešení vibrací na výtlačném potrubí ČS Fryšták, GRUNDFOS s.r.o., 2013
 • Odborné vyjádření ke skutečně provedené škodě na základě soupisu elektrospotřebičů, Policie České republiky - Obvodní oddělení Lysá nad Labem, 2013-2014
 • Autorský dozor na akci „V459 – oprava mezifázových separátorů“, ENERGISTAV, s. r. o., 2014
 • Posouzení a optimal. systému chránění IT – měření a diagnostika kompenzačních proudů a napětí LDS ArcelorMittal Ostrava, ArcelorMittal Energy Ostrava s. r. o., 2014
 • Posouzení FVE střídače Siemens, označení SINVERT PVM17, Fotovoltaická Elektrárna FVE Břasy, Mgr. Tomáš Černý, advokát, 2015
 • Studie rekonstrukce osvětlení sportovní haly na Gymnáziu a Obchodní akademii v Orlové, Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, 2016
 • Technické konzultace k projektu Krnov, Emerson Industrial Automation, 2016
 • Vyjádření k revizní zprávě administrativní budovy SO 69 – EPS, BEACON ELECTRIC s.r.o., 2017
 • Liberty Ostrava a.s., Diagnostika transformátorů a agregátů
 • ČEZ, a. s., Měření vn kabelů ve vodní elektrárně Lipno
 • EUROVIA Kamenolomy, a. s., ustavení čerpadla 601, 605, 8.1.4
 • Měření a diagnostika kabelů VN v elektrárnách, ČEZ, 2005-dosud
 • Měření rozsáhlé zemnící soustavy na rozvodně 110kV_Z-EVH, SPOLANA a.s., 2018
 • Statické a dynamické vyvážení oběžného kola, CS CABOT, spol. s r.o., 2018
 • Opravy ventilátorů včetně vyvážení, VÚHŽ a.s., 2018
 • Posouzení elektromotoru vibrační metodou, PRECIZ, s.r.o, 2017
 • Oprava motoru včetně vyvážení oběžného kola ventilátoru 3 kW, Luděk MENDRALA – CASS, 2017
 • Měření a diagnostika kabelů VN v elektrárně Tisová, MARTIA a.s., 2016
 • Provozní měření dynamiky dopadové stolice na velkostroji KU 300, důl Bílina, Prof. Horst Gondek, DrSc., 2015
 • Proměření NN kabelu, ROCKWOOL, a. s., Bohumín, 2015
 • Podružné měření odběrů elektřiny obj. 360 v trafostanici TF5, TATRA TRUCKS a.s., 2015
 • Měření hodnot uzemnění a dotykového napětí u zakázky Oprava uzemnění na rozvodnách VN, Areál společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s.-závod 17 – Válcovny plechu FM, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2015
 • Diagnostika přerušeného kabelu, ROCKWOOL, a. s., Bohumín, 2015
 • Měření jalového výkonu rozvaděče R1 analyzátorem sítě FLUKE 435 ve správní budově č. 631 na lokalitě Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2015
 • Měření a diagnostika kompenzačních proudů a napětí LDS ArcelorMittal Ostrava, ARPEX MORAVA s. r. o., 2014
 • Opravy a vyvážení motoruů a ventilátorů, Smurfit Kappa Czech, s. r. o., 2013-2014
 • Diagnostika drtiče Sandvik, Prof. Ing. Horst Gondek, DrSc., 2013
 • Oprava motoru včetně vyvážení oběžného kola ventilátoru 21 kW, California Servis CASS, 2013
 • Termovizní periodické měření rozvoden, ArcelorMittal, 2012
 • Měření jalové energie na Bioplynové stanici + řešení problému s naddodávkou do sítě, Farma Stonava, 2012
 • Technická dokumentace – výpočet zkratových poměrů, minimálních průřezů vodičů a vypínacích časů z hlediska ochrany proti nebezpečnému dotykovému napětí včetně návrhu nutných oprav na akci „Recyklace expirovaného raketového odpadu“, Bochemie, a. s., 2012
 • Měření spotřeby elektrické energie v rozvodech, RWE Gas Storage, s. r. o., 2012
 • Měření parametrů kvality napětí na napájecích rozvodnách ArcelorMittal Ostrava, a. s., VŠB-TU Ostrava, 2012
 • Diagnostické měření kabelů 6 kV, ROCKWOOL, a. s., 2012
 • Měření, zpracování a vyhodnocení vyšších harmonických v energetické síti, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2011
 • Diagnostika vzduchových transformátorů, revize spouštěče a VN kobek, diagnostika VN kabelů v ArcelorMittal Ostrava, a.s., VAMOZ – servis, a.s., 2011
 • Měření VO, Město Havířov, 2009
 • Proměření soustrojí K11 – P, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2009
 • Rozvodna VN, FITE, a. s., 2008
 • Ultrazvuková měření kovových částí drapákového bagru,
 • Technická diagnostika VN, NN kabelů, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2007-2013

 

 • Omya CZ s.r.o., Elektroinstalace zařízení sítovací linky
 • Omya CZ s.r.o., Elektroinstalace zařízení blue marine
 • DURA Automotive Systems CZ, s. r. o., Kontrola a revize vn rozvodny
 • DIAMO, státní podnik odštěpný závod ODRA, revize SW a HW
 • DIAMO, státní podnik odštěpný závod ODRA, Instalace SW Promotic na nová PC DELL
 • MRI Servis – průmyslová automatizace s.r.o., Rekonstrukce ČS Eurovia Jakubčovice
 • KOČÍ - VALÁŠEK s.r.o., výměna transformátoru T14, T15 v organizaci BorsodChem
 • Omya CZ s.r.o., napojení primárního drtiče lomu
 • Omya CZ s.r.o., výchozí revize CZPZ - rozšíření mletí
 • Liberty Ostrava a.s., Odborná pomoc na elektrickém zařízení
 • MRI Servis – průmyslová automatizace s.r.o., elektroinstalační činnosti v lomu Eurovia Jakubčovice
 • MRI Servis – průmyslová automatizace s.r.o., elektroinstalační činnosti v lomu Budislav
 • OKD, a.s., roční prohlídku tyristorového měniče těžního stroje na lokalitě Chlebovice, Staříč
 • EUROVIA Kamenolomy, a. s., revize řídícího systému
 • Omya CZ s.r.o., PPO čištění rozvoden vn
 • Omya CZ s.r.o., odstraňování porevizních závad
 • DIAMO, státní podnik odštěpný závod ODRA, úprava SW rozvoden (Jeremenko, Žofie)
 • DIAMO, státní podnik odštěpný závod ODRA, revize SW a HW těžních strojů
 • Omya CZ s.r.o., pravidelné revize LPS, elektrických spotřebičů, elektrických zařízení, technologických linek
 • Pravidelná roční kontrola distribuční trafostanice 22/0,4 kV, TM1.1. DURA Automotive Systems CZ, s. r. o.
 • Pravidelná roční kontrola distribuční trafostanice 22/0,4 kV, TM1.1.
 • Dodávka skříně s jednotkou SAIA I/O pro kalolis v lomu Jakubčovice, Eurovia, a. s.
 • Dodávka elektrického hloubkoměru důl Žofie – 50 m, Diamo, s. p., 2020
 • Roční prohlídky tyristorových měničů na těžních strojích TS III/6B, TS II/4B a TS I/2 na Závodě útlum – Jih, OKD, a.s., 2020
 • Odstraňování porevizních závad v objektech SO, Závod Pomezí, Omya CZ s.r.o., 2019
 • Kabeláž a zakončení UTP kabelů v objektech SO 29 a SO 30, Závod Pomezí, Omya CZ s.r.o., 2019
 • Kabelové trasy IT objektů SO 29 a SO 30, Závod Pomezí, Omya CZ s.r.o., 2019
 • Dodávka a montáž transformátoru 22/0,4kV/1600kVA v lomu Jakubčovice nad Odrou, MRI Servis-průmyslová automatizace s.r.o., 2019
 • Přepojení elektroinstalace a zapojení reverzu frekvenčního měniče při výměně velínu na kotě 415 v kamenolomu Jakubčovice nad Odrou, EUROVIA Kamenolomy, a.s., 2019
 • Posílení přívodu na Mokré úpravně v lomu Jakubčovice nad Odrou, MRI Servis-průmyslová automatizace s.r.o. 2019
 • Provedení revize SW a HW těžního stroje 1B 4012 jámy č. 3 a těžního stroje H 1200 jámy č. 3 na lokalitě Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2019
 • Tříletá prohlídka řídicí části HW, SW a účast při vykonání funkčních zkoušek na TZ S-6000, VŠ Baňa Handlová, 2019
 • Demontáž stávajících zářivkových svítidel a elektroinstalace a montáž nových LED svítidel a elektroinstalace v objektech SO 03, SO 17, SO 58 a SO 29, Závod Pomezí, Omya CZ s.r.o., 2018
 • Opravy uchyceni hromosvodů, Závod Pomezí, Omya CZ s.r.o., 2018
 • Oprava signalizace poruchových stavů hlavní elektro rozvodny 22/6 kV na lokalitě Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2018
 • Oprava buzení soustrojí W-L a buzení elektromotoru těžního stroje 1B 4012 jámy č. 3 na lokalitě Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2018
 • Revize rozvodny VN II TEMA 22 kV a rozvodny a Mlýnice MMV 22/6 kV, Závod Vápenná, Omya CZ s.r.o., 2018
 • Roční kontrola distribuční trafostanice 22/0,4kV, TM1,1, Dura Automotive Systems CZ, s.r.o., 2018
 • Úprava řízení meziskládky 0-4 v lomu Jakubčovice včetně dokumentace, provozovna kamenolom Jakubčovice nad Odrou, MRI Servis-průmyslová automatizace s.r.o., 2018
 • Provedení pravidelných revizí elektrických zařízení, Závod Pomezí, Omya CZ s.r.o., 2018
 • Instalace sušící jednotky důlního plynu na vstupu do kogenerační jednotky, lokalita Důl-ČSM sever, OKD, a.s., 2018
 • Oprava zemničů hromosvodu č. 1 a č. 2 a instalace přepěťových ochran do stávající elektroinstalace, Římskokatolická farnost Albrechtice, 2018
 • Revize skladové haly MMV, spisovny I, spisovny II a hromosvodu TEMA, Závod Pomezí, Omya CZ s.r.o., 2018
 • Dodávka a výměna dřevěného obložení lanových bubnů těžního stroje č. 3/2 na Důlním závodě1, lokality Lazy, OKD, a.s., 2018
 • Připojení 2 ks nabíjecích stanic pro nabíjení elektrobusů, ČSAD Frýdek-Místek, a.s., 2018
 • Roční prohlídky tyristorových měničů na těžních strojích TS III/6B, TS II/4B a TS I/2 na Závodě útlum – Jih, OKD, a.s., 2018
 • Oprava držáků sběren – výměna vadných dílů, provozovna kamenolom Jakubčovice nad Odrou, EUROVIA Kamenolomy, a.s., 2018
 • Programové začlenění do automatizace technologické linky v provozovně kamenolom Jakubčovice nad Odrou, KOOL Trading, spol. s r.o., 2018
 • Instalace řídicího programu pro "Optimalizaci sekundární části technologie k.350" v provozovně kamenolom Jakubčovice nad Odrou, KOOL Trading, spol. s r.o., 2018
 • Odstraňování závad z revizních zpráv, Omya CZ, s.r.o., 2017-2018
 • Čištění rozvaděčů, Omya CZ, s.r.o., 2017
 • Pravidelná kontrola elektrického zařízení třídy B – přenosné zařízení, Omya CZ, s.r.o, 2017
 • Natažení kabelu pro napojení rozvaděče, ArcelorMittal Ostrava a.s., závod Frýdek-Místek, 2017
 • Revize hlavního ventilátoru na jámě III/5 (č. 1) a hlavního ventilátoru na jámě II/3 (č. 1) na Závodě útlum – Jih, OKD, a.s., 2017
 • Čištění rozvaděče, PRECIZ, s.r.o., 2017
 • Demontáže nepotřebných kabelů a kabelových žlabů, přeložky funkčních kabelů, TATRA TRUCKS a.s., 2017
 • Revize těžních strojů TS III/6B (1 ks), TS III/6A (1 ks), TS II/3-skip (2 ks) a TS I/2 (1 ks) na Závodě útlum – Jih, OKD, a.s., 2017
 • Opravy technologických celků, elektro instalace, zařízení pro výrovu, přeměnu, rozvod elektrické energie bez omezení napětí a prostředí včetně konzultační, inženýrské a kontrolní služby během realizace oprav včetně uvádění do provozu jednotlivých technologických celků, ArcelorMittal Ostrava a.s., 2017
 • Odborná pomoc na elektrickém zařízení VN, VVN LDS-AMO a.s., ArcelorMittal Ostrava a.s., 2017
 • Natažení nových kabelů a přepojení strojů na výrobu skříní přídavného převodu obj. 320, TATRA TRUCKS a.s., 2017
 • Instalaci nového rozvaděče RMO 503, včetně zrušení starého rozvaděče, pro přepojení strojů na výrobu skříní přídavného převodu, TATRA TRUCKS a.s., 2017
 • Roční revize tyristorových měničů na TS I/2, TS II/4B a TS III/6B, OKD, a. s., 2017
 • Výměna vnitřního osvětlení SO11, SO12, SO13 a SO15, Závod Pomezí, Omya CZ s.r.o., 2017
 • Odstraňování závad z revizi elektrických zařízení v objektech, Závod Pomezí, Omya CZ s.r.o., 2017
 • Provedení revize el. zařízení mobilní buňky a plovoucího bagru WATERMASTER, lokalita ČSM, PLOSAB s.r.o., 2017
 • Provedení revize SW a HW těžního stroje 1B 4012 jámy č. 3 a těžního stroje H 1200 jámy č. 3 na lokalitě Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2017
 • Oprava SW TS, včetně výměny baterii v PLS SAIA pro řízení TS 5/1na lokalitě Zofie, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2017
 • Výměna VN přívodního kabelu k transformátoru TS7 v objektu ČEZ, a.s., Vodní elektrárně Dalešice, ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o., 2017
 • Dodávka a montáž 5 ks elektroměrů umístěných v rozvaděčích RM6 a RM7, včetně měřících traf 5x3ks a propojení kabeláží do komunikačního rozvaděče DK3, TATRA TRUCKS a.s., 2016
 • Dodávka, montáž instalace a napojení 2 ks topných koberců na stávající rozvaděč, Římskokatolická farnost Albrechtice u Českého Těšína, 2016
 • Osvětlení skladové haly fa. Portaflex s.r.o., Portaflex, s.r.o., 2016
 • Přepojení a propojení elektrických vratových clon na lakovně obj.414, TATRA TRUCKS a.s., 2016
 • Provedeni revize SW a HW těžního stroje 2B 4516 jamy 5/1 na lokalitě Žofie, revize mentoru a střídače těžních strojů 1B 4012 a H 1200 na lokalitě Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2016
 • Instalace hlavního napájecího kabelu budovy nové vrátnice, ROCKWOOL, a. s., Bohumín, 2016
 • Zhotovení přívodního kabelu k tryskacímu stroji Stem, TATRA METALURGIE a. s., 2016
 • Úprava přívodního rozvaděče v kompresorové stanici 330/9 pro napojení nouzového napájení z elektrocentrály a propojení na napájení ze strany trafostanice TF3, TATRA TRUCKS a.s., 2016
 • Oprava řídicího systému ovládáni těžního stroje H 1200 na lokalitě Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2016
 • Přeložka elektroměrového rozvaděče, demontáž a montáž stávajícího rozvaděče, úprava kabeláže. Dodávka a montáž nového rozvaděče uvnitř haly, objekt F, Portaflex, s.r.o., 2016
 • Revize transformátoru T1/R100, Areál společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s. - závod 17 – Válcovny plechu FM, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2016
 • Roční revize tyristorových měničů na TS II/4B a TS III/6B, OKD, a. s., 2016
 • Oprava kabelové spojky, ROCKWOOL, a. s., Bohumín, 2016
 • Oprava poruchové signalizace v hlavní rozvodně R6/22kV, lokalita Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2016
 • Revize nebezpečných prostor, pravidelných revizí podružných rozvaděčů, PEGATRON Czech s. r. o., 2016
 • Revize rozvoden VN – R100, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R16, R17, R19, R21, R22, R23, R24, M31/R24, M41/R24, Areál společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s.-závod 17 – Válcovny plechu FM, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2015
 • Seřízení venkovního osvětlení skladovacích ploch, ROCKWOOL, a. s., Bohumín, 2015
 • Vypracování revizních zpráv – UPS Kotelna Sviadnov, UPS Kotelna a kompresorovna Paskov, UPS Kompresorovna ČSM Jih, UPS Lazy SV50, UPS Kotelna a kompresorovna Staříč, UPS Kotelna a kompresorovna Chlebovice, RMT s.r.o., 2015
 • Oprava elektroinstalace na objektu 620, TATRA TRUCKS a.s., 2015
 • Servisní činnosti při údržbě, úpravě a rozšiřování systému řízení, softwarového a hardwarového vybavení technologické linky včetně vizualizačního systému v kamenolomu Jakubčovice nad Odrou, EUROVIA Kamenolomy a.s., 2015-dosud
 • Uvedení stávající technické dokumentace do souladu se skutečností, zavedení veškerých kontrolních knih pro evidenci jednotlivých kontrol elektrických zařízení, přístrojů a elektrických strojů, provedení pravidelných revizí elektrických zařízení, Závod Pomezí, Omya CZ s.r.o., 2015-2016
 • Periodická revize elektrozařízení stožárové trafostanice OS9092 22/0,4 kV, BEST, a. s., 2015
 • Osvětlení v budově č. 38 lokalita Barbora, lokalita Karviná – Doly, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2015
 • Oprava elektroinstalace a osvětlení jámové budovy vtažné jámy č. 3 – Jermenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2015
 • Oprava kompenzace rozvodny, rozvodna v budově č. 631(0,4 kV), lokalita Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2015
 • Oprava elektroinstalace a osvětlení jámové budovy vtažné jámy č. 5/1 – Žofie, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2015
 • Odborná pomoc na elektrickém zařízení VN, VVN LDS-AMO a.s., ArcelorMittal Ostrava a.s., 2015
 • Technická pomoc na elektrickém zařízení VN, VVN LDS-AMO a.s. a TAMEH Czech s.r.o., 2015
 • Oprava programu pro řízení a vizualizaci těžního stroj H 1200, lokalita Jermenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2015
 • Dodávka a montáž instalačního vedení pro detekční požární systém (ZHS) v objektu „VÁLCOVNA KVARTO – OLEJOVÉ SKLEPY“, BEScom Security s. r. o., 2015
 • Přeložky kabelu veřejného osvětlení v trafostanici TF5 obj. 360 pro potřeby úprav NN pole trafostanice k měření odběrů f. VEHICLE DEFENCLE, TATRA TRUCKS a.s., 2015
 • Oprava uzemnění na rozvodnách VN, Areál společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s.-závod 17 – Válcovny plechu FM, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2015
 • Elektromontážní práce včetně zpracování realizační projektové dokumentace, revize a uvedení do provozu na zakázce „Repair of turbogenerátor TG9“elektročást, provozovna společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., REELGATE s. r. o., 2015
 • Roční revize tyristorových měničů na TS I/2, TS II/4B a TS III/6B, OKD, a. s., 2015
 • Oprava ovládání technologické linky MZK - úprava řízení provozu SW, oprava dokumentace, oprava převodníku, nová kabeláž, provozovna Jakubčovice nad Odrou, EUROVIA Kamenolomy, a.s., 2015
 • Natažení nových kabelů pro jeřáby a stroje, TATRA TRUCKS a.s., 2014-dosud
 • Odstranění závad z revize výměníkových stanic v objektech FITE a.s. areálu průmyslové zóny František, FITE a.s., 2015
 • Dodání a montáž rozvaděč na hlavní dílně, ČSAD Karviná a.s., 2015
 • Roční prohlídky WL soustrojí těžních strojů –, lokalita Staříč 2 a lokalita Chlebovice, OKD, a.s., 2015
 • Elektromontážní práce včetně dodávky materiálu „Oprava systému ochran TG1“, Plzeň, ADREM System s.r.o., 2015
 • Úprava vizualizace hlavní rozvodny lokality Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2015
 • Oprava převodníku TS 2B 4516 jámy č. 5/1 na lokalitě Žofie, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2015
 • Provedení dvouleté revize SW a HW řízení těžních strojů 1B 4012 a H 1200, Lokalita Jeremenko, Žofie, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2015
 • Napojení sloupových jeřábů a pálicího stroje (+Zpracování projektové dokumentace a revizní zprávy o napojení zařízení), FITE a.s., 2015
 • Odstraňování závad z revizí a kontrol strojů a strojních zařízení, TATRA TRUCKS a.s., 2014-dosud
 • Provedení revize elektrických strojů točivých v areálu závodu 17 – Válcovny plechu FM, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2014
 • Elektromontážní práce pro investici tryskač pro lakovnu v obj. 414, TATRA TRUCK  a. s., 2014
 • GO rozvaděče RMO-113 a elektroinstalace rozdělovacího řádu chladících věží, Dalkia Česká republika, a. s., 2014
 • Oprava skládkového stroje, ArcelorMittal Energy Ostrava s. r. o., 2014
 • Oprava a nápravná opatření - kabelové trasy R 22 kV MH (6) -T1 (22 kV), TG9 – T1 (10,5 kV) a EM13, ArcelorMittal Energy Ostrava s. r. o., 2014
 • Oprava kabelových vedení NN (lokalita Bezruč, lokalita Hlubina, lokalita Alexandr, lokalita Befra), Dalkia Industry CZ, a. s., 2014
 • Montáž topných rohoží do kostelních lavic včetně projektové dokumentace, Římskokatolická farnost Albrechtice u Českého Těšína, 2014
 • Dodávka a montáž instalačního vedení pro slaboproudé systémy v areálu „Dělnický dům“ Polanka nad Odrou, BEScom Security s. r. o., 2014
 • Obnova (výměna) transformátoru 6/0,4 kV v areálu BorsodChem MCHZ, s. r. o, KOČÍ-VALÁŠEK, s. r. o., 2013-2016
 • Rozšíření připojovací kapacity NN rozvodny elektrické energie o 1600 kVA včetně dodávky a montáže transformátoru Hulín, PILANA Knives s. r. o., 2013
 • Roční revize tyristorových měničů na TS II/4B a TS III/6B, OKD, a. s., 2013
 • Revize pohonů 500 V, 400 V včetně demontáže a opětovné montáže motorů, REELGATE, s. r. o., 2013
 • Kontrola a oprava zařízení rozvodny VN a NN v objektu KŘP Moravskoslezského kraje Ostrava, Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 2013
 • Zajištění potřebné jeřábové techniky pro manipulaci s transformátorem včetně příslušenství; demontáž dělící roviny; vytažení jádra transformátoru T13 z nádoby a usazení mimo nádobu; přetěsnění dělící roviny, případně konzervátoru; usazení jádra transformátoru T13 do nádoby; stažení dělící roviny, REELGATE, s. r. o., 2013
 • Rozvody kabeláže pro systém CCTV v objektu pošty Wattová, BEScom Security s. r. o., 2013
 • Periodické revize elektro a hromosvodů v posádce Bučovice, Česká republika – Ministerstvo obrany, 2013
 • Předložka sítí SO03, Předložka sítí – ohřev SO04, přeložka sítí SO05 v areálu ArcelorMittal Ostrava a. s., Potrubní systémy s.r.o., 2013
 • Rekonstrukce elektroinstalace na ul. Nádražní 168, JVAgro Morava s. r. o., 2013
 • Rekonstrukce elektroinstalace bytového domu Dobrovského 6, JVAgro Morava s. r. o., 2013
 • Přetěsnění transformátoru 400 kVA a revize transformátoru, Česká republika – Ministerstvo obrany, PS 0724 Přerov, 2013
 • Revize napojení rozvaděče RMS1 v rozvodně z trafostanice 22/0,4 kV, Vojenský technický ústav, s. p., 2013
 • Oprava přívodu 6 kV a 500 V pro objekt č. 45 – oprava projektové dokumentace a výchozí revize, AWT Rekultivace a. s., 2013
 • Lokalita Žofie - monitoring hlavní rozvodny, DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, 2013
 • Dodávka rozvaděčů, ARGOS ELEKTRO, a. s, Eaton Elektrotechnika s. r. o.
 • Čištění, údržba a revize trafostanice DURA a BROSE, Johnson Control International, spol. s r.o., 2011-2016
 • Úprava vody Oldřichovice – rekonstrukce AK VDJ, PROSPECT spol. s r.o., 2013
 • Technická pomoc při rozjezdu technologie kamenolomu ve společnosti EUROVIA Jakubčovice, s.r.o., EUROVIA Jakubčovice, s.r.o., 2013
 • Oprava SW a HW včetně odzkoušení po opravě koncových vypínačů na TS 1B 4012 lokality Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2013
 • Oprava drapákového bagru S 150 - Štěrkovna Starý Bohumín, Kamenolomy ČR s. r. o., 2013
 • Montáž provozních silnoproudých rozvodů a rozvodů pro SŘTP (ČOV Wierzawice, PL), PROSPECT spol. s r. o., 2013
 • Roční prohlídka tyristorového měniče na těžním stroji lokalita Staříč, OKD a. s., 2013
 • Rekonstrukce elektroinstalace AK VDJ - úpravna vody Oldřichovice, PROSPECT, spol. s r. o., 2013
 • APCAT – Elektrická rozvodna (rekonstrukce pohonu popř. výměna vzduchového jističe, rekonstrukce obvodu měření spotřeby elektrické energie NN, výměna kloubových odpojovačů VK, výměna měřicích transformátorů proudu, výměna Al přípojnic v rozvaděči), Výzkumný ústav organických syntéz, a. s., Rybitví, 2013
 • Oprava a revize SW a HW řídicích systému ovládání těžních strojů lokalita Žofie a Jeremenko, měniče Mentor, DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, 2013
 • GO rozvaděče HRB na TKV, Dalkia Česká republika, a. s., 2013
 • Výroba rozvaděčů, ARGOS ELEKTRO, a. s., 2013
 • Doplnění signalizace izolačního stavu v kobkách 6 kV (záznam historie) v rozvodně na lokalitě Jeremenko, DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, 2013
 • Doplnění vizualizace (BI signál z ochran-tepelný obraz) v rozvodně na lokalitě Jeremenko, DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, 2013
 • Oprava zařízení na měření izolací v lokalitě Jeremenko v budově hlavní rozvodny, DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, 2013
 • Instalace elektrického zařízení sacího bagru Honza (výroba a dodávka rozvaděčů, dodávka transformátoru, instalace el. zařízení, napojení, demontáž, odzkoušení, zřízení přípojky, revize, dokumentace, dodávka a natažení kabelů VN z nábřežního rozvaděče na bagr, montáž bagru, uvedení do provozu), PLOSAB s. r. o., 2012-2014
 • Revize elektrického ručního nářadí, RMT s. r. o., 2012
 • Montáž a rekonstrukce osvětlení v objektech ČSAD Frýdek-Místek a ČSAD Karviná, ELEKTRO-LUMEN, s. r. o., 2012-2013
 • Řád prohlídek, údržby a revizí, místní provozní předpis pro trafostanici a ostatní provoz, AGRO-EKO spol. s r. o., 2012
 • Elektrická instalace a uzemnění Regulační stanice plynu včetně přípojky pro obchodní centrum Parada Family F-M, HOMOLA a. s., 2012
 • Oprava požární nádrže Sviadnov včetně technické a výkresové dokumentace, GASCONTROL, společnost s r. o., 2012
 • Rekonstrukce elektrické instalace společných prostor domu Štursova, Město Krnov, 2012
 • Rekonstrukce zásuvkového rozvaděče odběrného místa, Statutární město Havířov, 2012
 • Napojení skládkování frakcí nad 32 mm na kótě +350 m, EUROVIA Jakubčovice  s. r. o., 2012
 • Revize, kontroly, opravy, údržba, schémata a provozní řády trafostanic, ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s., ČSAD Frýdek-Místek a.s., 2012-2017
 • Periodické revize elektrorozvodů nn, vn, trafostanic, hromosvodů a bezpečnostních pomůcek pro elektrotechniku a revize a kontroly elektrospotřebičů, Česká republika – Ministerstvo obrany, 2012
 • Revize Retyrus TS11/4B Lok. Staříč 2, TS III/6B Lok. Chlebovice, TS I/2 Lok. Sviadnov, OKD, a. s., Paskov, 2012
 • Dodávka, montáž trafostanice 250 kVA 22/0,4 kV a revize pro ČSOV Hrušov – Mexická, PROSPECT, spol. s r. o., 2011
 • Zřízení napájení ČOV elektrickou energií, stožár VO včetně napájení – věznice Heřmanice, Potrubní systémy, s. r. o., 2011
 • Revize elektrických spotřebičů a prodlužovacích zásuvek 230 V, Město Nový Jičín, 2011-2014
 • Revize hlavních a podružných rozvaděčů a elektrických zařízení pevně spojených s elektrickým rozvodem 230V nebo 380V v budovách a hromosvodů, Město Nový Jičín, 2011
 • Dodávka a zprovoznění průmyslového počítače monitoringu za účelem vizualizace signalizace v hlavní rozvodně VN, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2011
 • Revize teplárny – řídicí systém EO1a EO2 na dole ČSM Server – Stonava, SPECTRA Systém spol. s r. o., 2011
 • Oprava přípojky nízkého napětí v areálu Albrechticích, AGRO-EKO spol. s r. o., 2011
 • Odstranění porevizních závad – Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, Česká republika - Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, 2011
 • Revize Retyrus TS11/4B Lok. Staříč 2, TS III/6B Lok. Chlebovice, TS I/2 Lok. Sviadnov, OKD, a. s., Paskov, 2011
 • Oprava na kotli K11 v ArcelorMittal Ostrava, a. s., VAMOZ – servis, a.s., 2011
 • Oprava měření a regulace kotelny, KOMTERM a. s., 2011
 • Opravy, údržba a revize elektrického zařízení, FITE a. s., Horní Suchá, 2010-2014
 • Opravy elektrozařízení, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2010
 • Rekonstrukce vedení vn, Eurovia Jakubčovice, 2010
 • Přípojka a rozvaděč + osvětlení skladu PHM, Štěrkovny Dolní Benešov 2009
 • Revize trafa T1, Arcelor Mittal Ostrava a. s., 2009
 • Revize hromosvodu na výrobním objektu, Resta spol. s r. o., 2009
 • Výměna spínačů vn – trafostanice Karviná, ČSAD Karviná, 2009
 • Instalace vedení pro systém EPS – Vítkovice, BEScom Security, 2009
 • Servisní monitoring TS východní šachta, Baňa Handlová, 2009
 • Nouzový režim TS na východní šachtě, Baňa Handlová, 2009
 • Dodávka a montáž kamerového systému, Eurovia Jakubčovice, 2009
 • Odstranění porevizních závad – Pískovna Závada, Štěrkovny D. Benešov, 2009
 • Oprava generátoru TG9, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2009
 • Odstranění závad zemnící sítě nábřežního rozvaděče, Štěrkovny Dolní Benešov, 2009
 • Oprava kabelů – Malenovice, Hochtieff, 2009
 • Dokumentace technologické linky, stykovny, Štěrkovny Dolní Benešov, 2009
 • Revize a oprava silových částí trafa T1 – TG9, Siemens a. s., 2009
 • Elektrovybavení výrobní haly, FITE a. s., 2009
 • Fotovoltaická elektrárna 500 kV Čejč, BEScom, 2009
 • Oprava volného vedení zahloubení, Eurovia Jakubčovice, 2009
 • Revize elektroinstalace sacího bagru Svět, OKD a.s., Důl Darkov, 2009
 • Revize sacích bagrů Vajgar a Karel, OKD a. s., Důl Karviná, 2009
 • Instalace měřících transformátorů pro obchodní měření, Tawesco Kopřivnice, 2009
 • Hřiště Orlová – rekonstrukce, Tennis Zlín, 2009
 • Výměna drtiče Saymon, EUROVIA Jakubčovice, 2009
 • Oprava trafa Evraz Vítkovice, Siemens, 2009
 • Vyvážení oběžného kola, Gascontrol, 2009
 • Napojení plovoucího rypadla S 150 na 6, 3 kV, Štěrkovny Dolní Benešov, 2009
 • Revize DB 1,25, Štěrkovny Dolní Benešov, 2009
 • Výměna napěťových a proudových měničů, Tatra group, 2008
 • Rekonstrukce a modernizace těžního zařízení včetně bezpečnostního obvodu H 1200, Diamo, 2008
 • Modernizace rovnací a leštící linky Comet Slovakia, ESI-D s. r. o., 2008
 • Přeložka nn kabelů Albertovec, Hřebčín Albertovec, 2008
 • Servis a údržba trafostanice a rozvodem, ČSAD Karviná, 2008
 • Revize drapákového bagru DB 1,25, Štěrkovny Dolní Benešov, 2008
 • Přívody pro vrata SPÉDOS, Rockwool, 2008
 • Heřmanice – výpomoc při instalaci SLP rozvodů, 2008
 • Revize SW a HW bezpečnostního obvodu TS, Diamo s. p., o. z. Odra, 2008
 • Zobrazení řízení technologické linky v Eurovia Lomu Jakubčovice, 2008
 • Instalace měřících transformátorů pro obchodní měření, TATRA Kopřivnice, 2009
 • DURA – napojení bodové svářečky, Johnson Control, 2009
 • RD Malenovice, BEScom, 2009
 • Revize elektromotoru H 1200, Diamo, s. p. 2008
 • Revize sacího bagru, OKD a.s, Důl ČSA, 2008
 • Revize a oprava strojní části TS 2B 4512, Diamo, 2008
 • Revize trafa T14, ArcelorMittal a. s., 2008
 • Revize trafa T13, ArcelorMittal a. s., 2008
 • Revize transformátorů, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2008
 • Oprava budiče generátoru, ČEZ Obnovitelné zdroje, 2008
 • Oprava kompozice, pánve a víka středního kluzného ložiska W – L soustrojí, Diamo, 2007
 • Revize turbogenerátorů, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2007
 • Revize kotlů, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2007
 • Revize turbogenerátorů, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2007
řídící rozvaděč
montážní práce
montážní práce
opravy velkých strojů
montáž rozvaděče
revize transformátoru
revize transformátoru
měření vn
stavba vn rozvodny
montáž uzemnění
obrazovka pro řízení TS
montážní činnost
montážní činnost
měření
výroba rozvaděčů
pokládka kabelu do vody
revizní činnost
termografické měření