ELEKTRO ČINNOSTI

Úvodní slovo zakladatele 

HUDECZEK SERVICE, s. r. o., specialista v oboru elektro a strojním, je rodinná firma založená v roce 1992.

"Máme bohaté zkušenosti v oboru energetiky, hutnictví, hlubinného i povrchového hornictví, lomů, pískoven, štěrkoven, výrobních podniků všech odvětví, těžby ropy, těžby plynu, jeho uskladňování a distribuci.

Nabízíme komplexní servis v oblastech instalací, oprav a revizí technologických a elektrických zařízení, projekce a programování řídících systémů, bezdemontážní technické diagnostice, projekce, poradenství a v dalších činnostech.

Veškeré činnosti provádíme kvalitně, rychle a hlavně s ohledem na přání zákazníka. Víme, že abychom si zákazníka udrželi, je třeba o něj pečovat. Výsledkem maximálního úsilí, které věnujeme svým zákazníkům je kvalitní produkt. U svých zákazníků respektujeme typ provozu, a také proto poskytujeme NONSTOP servis. 

Společnost HUDECZEK SERVICE, s. r. o. pružně reaguje na vývoj v elektrotechnice a v příbuzných odvětvích."

Ing. Mečislav Hudeczek, Ph.D.


 

Ing. Mečislav Hudeczek, Ph.D.

1951 ÷ 2018

 

Profesní životopis zakladatele firmy
Ing. Mečislava Hudeczka, Ph.D.

Praxe

1970 ÷ 1977       Důl 1. máj v Karviné – elektromontér

1977 ÷ 1979       Důl 1. máj v Karviné – mistr elektro a zástupce vedoucího úseku na závodě 1

1979 ÷ 1982       Důl Darkov v Karviné – vedoucí elektrifikace pro důl závodu 2

982 ÷ 1986         Důl Darkov, podnikové ředitelství – vedoucí péče o základní fondy a revizní technik elektro

1982 ÷ 1986       OKD Ostrava, Vedoucí skupiny odborníků pro razící kombajny v rámci celého revíru OKD

1986 ÷ 1990       Důl Darkov, podnikové ředitelství – vedoucí výzkumně aplikační laboratoře technické diagnostiky

1990 ÷ 1992       Důl Darkov – ředitel závodu 6

1992 ÷ 1995       Gemont, spol. s r. o. - jednatel a ředitel pro techniku a výrobu

1991÷ 2018        živnostník v oboru elektro pro projektování, revize, opravy a montáže bez omezení prostředí
                         a napětí, opravy zařízení, technická diagnostika

1987 ÷ 1992       FE VŠB Ostrava – externí učitel na katedře teortické a obecné elektrotechniky

1992 ÷ 2018       člen redakční rady časopisu Elektrotechnika v praxi

1992 ÷ 208         člen představenstva Moravskoslezského svazu elektrotechniků

1992 ÷ 2001       externí pracovník ITI Praha, pobočka Ostrava

1996 ÷ 2018       odborný znalec Státní báňské správy v oboru elektro a těžních strojů

1997 ÷ 2010       člen vědecké rady fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava

2001 ÷ 2018       VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, člen zkušební komise pro bakalářské, magisterské
                          a doktorandské zkoušky

2001 ÷ 2018       VŠB – TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, člen zkušební komise pro doktorandské
                          zkoušky

2001 ÷ 2007       VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, přednášky Diagnostika III

2001 ÷ 2014       Kamenolomy ČR, s. r. o., odpovědná osoba za elektrozařízení na lokalitě Bohumín a Závada

2002 ÷ 2018      předseda představenstva firmy HUDECZEK SERVICE, s. r. o., Albrechtice, odpovědná osoba za
                         elektro a strojní činnost

2004 ÷ 2012      místopředseda unie elektrikářů při Hospodářské komoře České republiky

2004 ÷ 2018      předseda představenstva Moravskoslezského svazu elektrotechniků

2004 ÷ 2018      předseda Elektrotechnické sekce KHK v Ostravě

2004 ÷ 2018      člen Elektrotechnické sekce HK ČR v Praze

2006 ÷ 2018     Plosab, s. r. o., odpovědná osoba za elektrozařízení na lokalitě Karviná

2012 ÷ 2013     Kamenolomy ČR, odpovědná osoba za elektrozařízení na lokalitě Bohumín

2012 ÷ 2015     Bochemie, a. s. Bohumín, Lokalita Vlachovice, odpovědná osoba za elektro zařízení při procesu
                        „Recyklace exspirovaného raketového paliva ... "

2013 ÷ 2018    ředitel Nezávislé soukromé technické inspekční agentury

Od roku 1986 úzce spolupracoval s VŠB v Ostravě jako externí učitel na Fakultě strojní a elektrotechnické a při řešení řady výzkumných úkolů z oblasti: vibrodiagnostiky, posuzování zbytkové životnosti točivých i netočivých strojů včetně jejich základů, přívodních kabelů, přívodů poháněcí energie, zvýšení bezpečnosti v těžkých provozech, kterými je hornictví, výroba železa, energetika, lomy, pískovny a štěrkovny atd..

Další odborná činnost byla orientována do spolupráce se Slezskou polytechnikou v Gliwicích, kde s panem prof. dr hab inž. Tadeuszem Glinkou řešil problematiku svislé dopravy v důlních podnicích a technické diagnostiky a určení zbytkové životnosti izolačních systémů na točivých i netočivých elektrických strojích včetně kabelů. Také se podílel na výzkumu vlivů vyšších harmonických na pohony elektrické trakce. Dále bylo velkým projektem s velmi dobrým výstupem řešení zbytkové životnosti válcovací tratě tlustých plechů polské válcovny Huta Czestochowa, kde výstup musel být řešiteli garantován s pětiletou zárukou. Úspěšné splnění tohoto úkolu vedlo k požadavku zpracování projektu rekonstrukce napájení stejnosměrných elektrických strojů moderními zdroji.

Výzkumná činnost je podložena i sedmi patenty a průmyslovými vzory.

K významným řešeným úkolům patří i spolupráce na inovaci těžních zařízení s rychlostí těžby nad 10 ms-1a hmotnosti těživa 20 t, který byl realizován v bývalém Sovětském svazu.

Reference v oblasti bezdemontážní technické diagnostiky:

-        Od roku 1982 podnikové ředitelství tehdejšího dolu 1. máj (Dnešní Důl
Darkov) v Karviné ve funkci vedoucího péče o základní fondy

-        Od roku 1986 člen řešitelského týmu, kde jsem vytvářel základ technické diagnostiky na Dole 1. máj (dnes Důl Darkov) a nejenom. Laboratoř dostala statut Výzkumně aplikační laboratoře a byla podporována po stránce finanční (dolarové) centrálními orgány. Oddělení technické diagnostiky bylo jediným oddělením v hornickém průmyslu v ČR a jedním z mála v rámci bývalých socialistických států. Na Dole Darkov byli zaškolováni pracovníci ostatních podniků bývalé ČSFR a socialistických států. 

-        V roce 1992 nastoupil do společnosti Gemont, s. r. o., Albrechtice jako jednatel a technicko-výrobní ředitel, kde, kromě jiného, vybudoval oddělení technické diagnostiky a zkušebnu elektro, která byly schválena státními orgány.

-        Byl zván provozovateli těžkého průmyslu k odstranění složitých poruch na strojích, kde před ním již více odborníků navrhovalo svá řešení a ta byla neúčinná. Řešení navržená Ing. M. Hudeczkem, Ph.D. vždy daný problém odstranila.

-        Je autorem bezpečnostního automatu těžních strojů, který je patentován a má čtyři realizace a to na Bani Handlová ve Slovenské republice a na Dole Žofie v Orlové a Dole Jeremenko v Ostravě (dvě aplikace). Oba stroje jsou v provozu víc než 15 let bez poruch reklamací.

-        V roce 2013 návrh posudku zbytkové životností kotle č. 6 v košických železárnách, které jsou přejmenovány na USS Steel. Byl řešitelem určení zbytkové životnosti energetického zabezpečení kotle č. 6, elektrických rozvodů, M a R, řídicího systému a protipožárních opatření při rozvodu elektrické energie.

-        V roce 2013 vytvořil ve firmě HUDECZEK SERVICE, s. r. o. divizi o názvu Nezávislá soukromá technická inspekční agentura, kterou vedl jako ředitel agentury

Hlavní pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

Od roku 1991 jako živnostník v oboru elektro pro projektování, revize, opravy a montáže bez omezení prostředí a napětí, opravy zařízení, technická diagnostika a taktéž v oboru strojním. 

Roku 2002 vznikla společnost HUDECZEK SERVICE, s. r. o., která pokračuje v činnostech živnosti. 

Povolání nebo vykonávaná funkce      

Od roku 1992 byl spolumajitelem rodinné firmy HUDECZEK SERVICE, s. r. o., Stonavská 340, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína

Obor činnosti či odvětví

Hlavním oborem činnosti je elektrotechnika a ve strojírenství točivé stroje v celém rozsahu. Hnací a hnaný mechanizmus včetně konstrukcí a základů.

Předmětem činnosti je:

-        Technická diagnostika

-        Termovizní měření

-        Posuzování a diagnostika stávajících technologických a elektrických
         zařízení z hlediska pasportizace jejich stavu, obnovy a rekonstrukce

-        Koncepční řešení investičních celků včetně vyprojektování

-        Projektování a programování řídicích systémů včetně vizualizace
         technologických celků a stavba řídících stanovišť

-        Dodávky a montáže technologických a elektrických zařízení

-        Elektroinstalace zařízení pro výrobu, přeměnu, rozvod a odběr elektrické
         energie bez omezení napětí

-        Konzultační, inženýrské a kontrolní služby během realizace investičních
         celků včetně uvádění do provozu

-        Projektování systému údržby

-        Vibrodiagnostika, dynamické vyvažování, souosost strojů, termovize,
         kvalita izolace elektrických strojů točivých i netočivých

-        Opravy technologických a elektrických zařízení

-        Elektrické požární signalizace

-        Odbornou znaleckou činnost pro provádění zkoušek a znaleckých posudků

-        Posouzení zbytkové životnosti elektrických zařízení

-        Měření a nedestruktivní diagnostika kabelů vn

-        Projekty, montáže, opravy, revize pro provozy s nebezpečím výbuchu
         plynu

Uvedené činnosti jsou aplikované na tyto konkrétní průmyslové oblasti:

-        energetické provozy tepláren a elektráren

-        strojírenské provozy

-        hutní provozy

-        důlní povrchová zařízení

-        lomy, štěrkovny, pískovny a cihelny

-        protihluková zařízení v energetických a strojírenských provozech

-        kulturní zařízení

-        státní organizace

-        občanský a malý soukromý sektor

 

Vzdělání, odborná příprava a školení        

Základní škola ve Stonavě (ukončena v roce 1966)

OÚ Dolu Dukla Havířov, obor elektromontér (1970)

Střední škola elektrotechnická v Karviné (1975)

VŠB Ostrava, Fakulta elektrotechnická, obor Silnoproudá elektrotechnika (1985), titul ing.

VŠB - TU Ostrava, Fakulta strojní, doktorské studium, obor Stavba výrobních strojů a zařízení (2001), titul Ph.D.

 

Publikační činnost

Odborná monografie ve světovém jazyce

HUDECZEK, M. – ŠEBELA, Z.: Predloženie vnědrenja techniczeskoj diagnostiki v gornom děle v drugich promyšlennych oblastjach SSSR. Sajuz naučnych i inženěrnych obščestv SSSR, Vsjesajuznoje naučno-techničeskoje gornoje obščestvo, Centr naučno-těchničeskich uslug „Niedra“, Moskva 1990, s. 117.

 

Dílo mezinárodního významu

GLINKA, T. - HUDECZEK, M., a kol.: Wykonanie diagnostyki zespołów maszyn elektrycznych napędów głównych walcarek wstępnej i wykańczającej Walcowni Blach grubych. Huta „Częsotchowa“ SA. (Praca badawcza HU 000620). ELEKTROCENTRUM HUDECZEK, Ing. Mečislav Hudeczek, Albrechtice u Českého Těšína, 2000. 155 s.

HUDECZEK, M.: Modernizácia riadiacej časti ťažného stroja VŠ. (Výzkumná zpráva HU – 010126). Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. Baňa Handlová, o. z. Ing. Mečislav Hudeczek, Albrechtice u Českého Těšína, 2002. 35 s., 35 příloh.

 

Původní článek v zahraničním časopise

Kijonka, J., Glinka, T., Hudeczek, M.: Współczynnik odkształcenia napięcia i kompensacja mocy biernej w sieci z przekształtnikami. Wiadomości elektrotechniczne nr 9, str. 356 až 363, Czasopismo stowarzyszenia elektryków polskich, Warszawa, ISSN 0043-5112, 2001.

GLINKA, T., HUDECZEK, M.: Diagnostyka i remonty maszyn elektrycznych. Wiadomości elektrotechniczne 2001 nr 2. s. 58 – 64. Czasopismo stowarzyszenia elektryków polskich, Warszawa ISSN 0043-5012.

HUDECZEK, M - GABRHELOVÁ, L. – JURMAN, J. – UČEŇ, O. The Technical Conditions of the Paper Machine Bearings. Ekonomika i Organizacja Przedsiebiorstwa, 2010, Nr.4, s. 60. PL ISSN 0860-6846 CD 6 s.

 

Publikovaný příspěvek na mezinárodní vědecké konferenci

HUDECZEK, M.: Ocena stanu granicznego symptomu na pojedynczych maszynach, In.: Sborník přednášek, Wnioskowanie diagnostyczne 1989, Politechnika Poznańska, IX Szkoła, Rydzyna 1989, PL, s. 245 – 252.

KIJONKA, J.- HUDECZEK, M.: Mechatronické výkony ve střídačových sítích. In: Konference SPETO Ustroń 1995, Politechnika Sląska Gliwice, , PL, s. 203 – 221.

KIJONKA, J., Hudeczek, M., Kaluza, E.: Badanie wpływu odkształconych przebiegów napięcia na wibracje silnika trakcyjnego prądu przemiennego. In Proceeding 2nd International Conference „Modern Supply Systems and Drives for Electric Traction“, pp. 154 – 158, Warszaw, October 1995.

KIJONKA, J., Bednár, I., Hudeczek, M., Orság, P.: The Mechatronic Power-One of the Vibration Sources in Asynchronous Motors. In Proceedings of 18th International Conference SPETO, pp. 139 – 147, Gliwice, 1995.

KIJONKA, J., Hudeczek, M.: The Mechatronic Power-One in DC/AC Converter Networks.. In Proceedings of 18th International Conference SPETO, pp. 203 – 207, Gliwice, 1995.

HUDECZEK, M.- Kijonka, j.: Analiza przyczyn awarii izolacji uzwojeń transformatora. In: VIII Seminarium Techniczne, ISSN 0239-3646, KOMEL Katowice, Ustroń 1999, PL, s. 118 – 122.

HUDECZEK, M.: Awarja prądnicy maszyny wyciągowej spowodowana tąpnięciem dołowo-powierzchniowym, IX Seminarium Techniczne, ISSN 0239-3643, KOMEL Katowice, Ustroń 2000, PL, s. 143 – 146.

HUDECZEK, M.: Komputerowy systém sterowania, monitoringu i zabezpieczeń maszyn wyciągowych. In: Sympozjum naukowo-techniczne, „Łączność i automatizacja w górnictwie“, ELEKTROMETAL SA Cieszyn, Ustroń 2000, PL, s. 65 – 67.

HUDECZEK, M.: Modernizace řízení těžních strojů, In: Konference „Ťažné stroje“, Hornonitrianské bane, a. s. Elektrocentrum Hudeczek, květen 2000, s. 73 – 78.

HUDECZEK, M.: Třetí stupeň brždění těžního stroje, In.: Seminář Tažné stroje, Hornonitrianské bane, a. s. Elektrocentrum Hudeczek, květen 2000, s. 80 – 84.

HUDECZEK, M., KIJONKA, J.: Kompensacja współczynnika mocy w sieciach z prostownikami. Zeszyty problemowe, Nr. 62/201, pp. 27 – 32, KOMEL, 2001, ISSN 0239-3646.

GONDEK, H., HUDECZEK, M.:Urzadzenie automatyczne typu Bats 2005 do kontroli gorniczych maszyn wyciagowych In.: IIMiedzynarodowa konferencja, „ Bezpieczenstwo pracy urzadzen transportowych w gornictwie”, Centrum badan i dozoru gornictwa podziemnego w ledzinach, PL, ISBN 83- 922183-2-9, Ustron, 11/2006, s.194 – 204.

HUDECZEK, M., BRYCHCY, J.: Nedestruktivní diagnostika vysokonapěťových kabelů. In.: Diago 2007.

HUDECZEK, M., BRYCHCY, J.: Vyvažování rotorových soustav pomoci programu VTM. In.: Diago 2007.

HUDECZEK, M. GABRHELOVÁ, L., JURMAN, J., Vliv vibrací na teplotu kluzných ložisek. In Sborník XII. Mezinárodní konference DIS – Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky. Košice 08.10.2009-09.10.2009. Košice: TU v Košicích, 2009, s. 55-61. ISBN 978-80-553-0221-8, CD.

HUDECZEK, M - GONDEK, H. – GABRHELOVA, L. Badania aplikacyjne zwiazku pomiedzy drganiami a stanem cieplnym lozysk slizgowych. Miedzynarodowa konferencja naukowo-techniczna TEMAG 2011 – Gliwice – Ustron 19.10. 2011 - 21. 10. 2011, s. 93-103. ISBN 978-83-61442-20-2.

HUDECZEK, M - GABRHELOVÁ, L. – BRYCHCY, J. Souvislost mezi teplotou a vibracemi v diagnostice rotačních strojů. XII.Ročník medzinárodnej konferencie doktorandov strojnických fakúlt technických univerzít a vysokých škol NOVUS SCIENTIA 2013- Košice – 10. 4. 2013,ISBN.978-80-553-1380-1.

HUDECZEK, M. - GONDEK, H. – PLCHOVÁ, A. – GABRHELOVÁ, L Określenie funkcjonalności maszyn górniczych za pomocą bezdemontażowych metod diagnostyki. Miedzynarodowa konferencja naukowo-techniczna TEMAG 2012 – Gliwice – Ustron 17.10. 2011 - 19. 10. 2012, ISBN 978-83-61442-20-2.

 

Odborná monografie

CEMPEL, C. a KOL. HUDECZEK, M. člen kolektivu: Diagnostyka maszyn. Poradnik, Politechnika Poznańska Polsko, 1990, stať 11.7 – Maszyny górnicze, 254 s.

HUDECZEK, M. – BARTONĚK, J. – KOLÁČEK, J. – BEDNÁR, I.: Metodika projektování elektrických sÍtí. 1. vydání, AD Servis, Český Těšín, 1998, 349 s.

HUDECZEK, M. – SANTARIUS, P. – PANTŮČEK, E. – CICHOŇ. B. – SATINSKÝ, A.: Chránění I. 1. vydání, IRIS Havířov, 364 s. 2004, ISBN 80-903540-1-7.

HUDECZEK, M., Zvyšováni spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů ( Technická diagnostika), 1. Vydání, HUDECZEK SERVICE, 299 s. 2011, ISBN 978–80-905032–0-5.

 

Inženýrské dílo celostátního významu

SOBEK, P., HUDECZEK, M.: Subsystém elektrické sítě, úvodní zpráva. OKD Důl 1. máj, k. p. Technický rozvoj Karviná 1985, s. 10.

HUDECZEK, M.: Kinematická schémata strojů a zařízení povrchových provozů na dole 1. máj. Výzkumná zpráva VÚPEK Ostrava 1986, s. 16.

HUDECZEK, M.: Komplexní rozvoj technické diagnostiky na dole 1. máj, k. p. Karviná do roku 1990. /Technická zpráva/ OKD, Důl 1. máj, k. p. Karviná, program technického rozvoje, Karviná 1987, s. 22.

HUDECZEK, M.: Rozšíření metod a prostředků technické diagnostiky. /Podkladový materiál pro úvodní oponentní řízení úkolu RVT K404 3000/. OKD Důl 1. máj, k. p. Karviná 1989, s. 6.

HUDECZEK, M.: Pokyny pro používání diagnostického zařízení DUNEGAN v podzemí dolu. Technická zpráva, OKD Důl 1. máj, k. p. Karviná 1987, s. 2.

HUDECZEK, M.: Vyvažovací stolice. Výzkumná zpráva VÚPEK Ostrava, Ostrava 1987, s. 41 – 52.

HUDECZEK, M., Niezgoda, J.: Jednopólové zemní spojení v sítích s izolovaným nulovým bodem a jeho kontrola. Zpráva OKD Důl 1. máj, k. p. Karviná 1988, s. 44.

HUDECZEK, M., ZEMBOL, P.: Návrh postupu provádění dlouhodobých prohlídek vybraných částí těžních zařízení s využitím bezdemontážní technické diagnostiky. OKD Důl 1. máj, k. p. Karviná 1988, s. 1.

HUDECZEK, M.: Dokumentace a podklady k návrhu nových pracovních činností při aplikaci bezdemontážní technické diagnostiky v provozní praxi. Dokumentace pro zařazení do kvalifikačního katalogu ST 0–54.4. OKD Důl 1. máj, k. p. Karviná 1988, s. 9.

HUDECZEK, M. a kol.: Technická diagnostika osobních automobilů podnikové dopravy. Prováděcí metodika. OKD Důl 1. máj, k. p. Karviná 1989, s. 104.

HUDECZEK, M., ŠEBELA, Z.: Diagnostika teplárny – elektrárny Banias – Sýrie. Wagner Biro Vídeň Rakousko 1995, s. 37.

HUDECZEK, M., ŠEBELA, Z.: Setting Up Of The Plant Of Wound Armature Motors And Fan Motors. In Nabídková dokumentace pro HADY MAKHLOUF Lattakia – Syria, Albrechtice 1995, s. 34.

 

Článek v odborném časopise

HUDECZEK, M., POTIOREK, L.: Zavádění bezdemontážní provozní diagnostiky do údržby strojů a zařízení v dole 1. máj, k. p., Uhlí 7 – 8, SNTL Praha 1987, s. 334 – 338.

TAUFER, A., HUDECZEK, M.: Použití termovizní kamery AGEMA ke zjišťování teplotních poměrů v dole. Záchranář HBZS, OKD, a. s., 1990, s. 3 – 10.

HRANOŠ, B., HUDECZEK, M., GIECEK, M.: Nová metoda zjišťování ranného stadia samovznícení v důlních dílech uhelných dolů pomocí termovizního měření v kombinaci se zjišťováním úrovně vývinu oxidu uhelnatého. Časopis Uhlí 4/39/1991, s. 4 – 6.

HUDECZEK, M.: ABC diagnostiky elektromotorů. Časopis Elektrotechnika v praxi, Ostrava 1991, s. 20.

HUDECZEK, M.: ABC termovize. Časopis Elektrotechnika v praxi, Ostrava, 1992, s. 20.

HUDECZEK, M.: ABC vibrodiagnostiky, Elektrotechnika v praxi Ostrava 1992, s. 74.

GLINKA, T., HUDECZEK, M.: Metodika regenerace izolace vinutí točivých strojů vn. Časopis Elektrotechnika v praxi, červen 2001. s. 13 – 15. ISSN 0862-9730.

HUDECZEK, M. – GABRHELOVÁ, L. – BRYCHCY, J. – Souvislost mezi teplotou a vibracemi v diagnostice rotačních strojů a elektromotorů, EVP – elektrotechnika v praxi, odborný elektrotechnický časopis, s. 62-64. 23. Ročník, 5-6/2013

GABRHELOVÁ, L. – HUDECZEK, M. – BRYCHCY, J.: Souvislost mezi teplotou a vibracemi v diagnostice rotačních strojů. TRANSFER INOVACIÍ Internetový časopis o inovaciách v priemysle ISSN 1337 – 7094. Transfer inovácií - špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. Číslo 25/2013

 

Publikovaný příspěvek na vědecké konferenci

HUDECZEK, M.: Diagnostický systém DUNEGAN. Dům Techniky ČSVTS Praha, 1986, s. 153 – 167.

HUDECZEK, M.: Zkušenosti s diagnostickým systémem DUNEGAN. In.: Sborník přednášek ZP ČSVTS ŽD Bohumín 1986, s. 67 – 76.

HUDECZEK, M.: Údržba a revize nevýbušných závěrů v důlním provozu plynujících dolů. In.: Sborník přednášek Dům techniky ČSVTS Ostrava, Ostrava 1987, s. 42 – 51.

HUDECZEK, M.: Diagnostika strojů se složitou kinematikou – dobývací a razící kombajny,  Sborník přednášek, Dům techniky ČSVTS Ostrava. Technická bezdemontážní diagnostika, 1988, s. 98 – 110.

HUDECZEK, M.: Vibroakustika jako součást bezpečného chodu důlního pole. Dům Techniky ČSVTS Ostrava, Ostrava 1988, s. 42 – 53.

HUDECZEK, M.: Provozní diagnostika svislé dopravy. In.: Sborník přednášek konference Dynamika těžního zařízení, Dům techniky ČSVTS Ostrava, Ostrava 1989, s. 64 – 80.

HUDECZEK, M.: Srovnání přístrojů DUNEGAN a SCHENK. Technická diagnostika strojov a strojných zariadení, Žilinský vzdelávací servis v Žiline, Gottwaldov 1989, s. 136 – 146.

HUDECZEK, M.: Vývoj vibrací - prognozování In.: Sborník přednášek ZP ČSVTS ŽD Bohumín 1989, s. 74 – 84.

HUDECZEK, M.: Maximální hodnoty symptomů. In.: Sborník přednášek Technická diagnostika strojov a strojných zariadení. Žilinský vzdelávací servis v Žiline Zlín 1990, s. 131 – 138.

HUDECZEK, M.: Technická diagnostika elektrických strojů točivých. In.: Sborník přednášek Vědecká konference ke 40. výročí založení Fakulty strojní a elektrotechnické VŠB Ostrava, Ostrava 1990, s. 10 – 19.

HUDECZEK, M.: Způsoby posouzení jakosti strojů na základě vibrací, In.: Sborník přednášek, Dům techniky ČSVTS Ústí nad Labem. Technická bezdemontážní diagnostika v průmyslové praxi, 1990, s. 64 – 83.

TAUFER, A., HUDECZEK, M.: Analýza výsledků termovizních sledování s cílem posoudit stupeň nebezpečí vzniku záparového děje ve 3. kře v XVIII. sloji na Dole Dukla. In.: EKROS Dům techniky ČSVTS, Ostrava 1990, s. 73 – 82.

TAUFER, A., HUDECZEK, M.: Návrh metody zjišťování lokalit náchylných k samovzněcování uhlí v dolech. Technická zpráva ČSAV, Hornický ústav Ostrava 1990, s. 37.

HUDECZEK, M.: Komplexní diagnostika elektromotorů. Technická diagnostika strojov a strojných zariadení, Žilinský vzdelávací servis v Žiline, Zlín 1991, s. 27 – 45.

HUDECZEK, M.: Nové možnosti odhalování poruch asynchronních motorů, In.: Sborník přednášek, Dům techniky ČSVTS Ostrava, Dny nové techniky – diagnostika a vyvažování, 1991, s. 257 – 275

HUDECZEK, M.: Organizace a ekonomika Servisu technické diagnostiky. In.: Sborník přednášek Technická diagnostika strojov a strojných zariadení. Žilinský vzdelávací servis v Žiline. Zlín 1992, s. 107 – 124.

HUDECZEK, M.: Vliv elektromagnetického pole na chvění stroje. In.: Sborník přednášek konference Technická diagnostika, DIF – Ing. Radim Falc, Bohumín 1993, s. 117 – 123.

HUDECZEK, M.: Metoda Gemont. In.: Sborník přednášek 2. mezinárodního semináře Gemont, Albrechtice 1994.

HUDECZEK, M.: Revize elektrických zařízení prostřednictvím vibrodiagnostiky a termovize. In.: konference BAEL Ostrava 1994, s. 16 – 19.

HUDECZEK, M.: Supervizní činnost . III. Sešit katedry teoretické elektrotechniky, VŠB – TU Ostrava, str. 36 – 39, únor 1997

HUDECZEK, M.: Zkratové poměry v praxi, In.: Sborník přednášek, 1. Celostátní seminář vysokého napětí, Agentura IRIS Havířov, Ostravice 1999, s. 21 – 40.

GLINKA, T., HUDECZEK, M.: Metodika regenerace izolace vinutí točivých strojů vn, In.: Sborník přednášek, 2. celostátní seminář vysokého napětí, Agentura IRIS Havířov, Čeladná 2000, s. 28 – 30.

GLINKA, T., KULESZ, B., HUDECZEK, M.: Měření částečných výbojů v cívkové izolaci indukčních elektromotorů napájených ze střídačů PWM. XIV. Sešit katedry teoretické elektrotechniky, VŠB – TU Ostrava, str. 63 – 66, prosinec 2000, ISBN 80-7078-841-0

HUDECZEK, M.: Poruchy magnetického pole u motorů 6 kV. XVI. Sešit katedry teoretické elektrotechniky, VŠB – TU Ostrava, str. 8 – 12, říjen 2001, ISBN 80-7078-933-6

GLINKA, T., HUDECZEK, M.: Provozní diagnostika izolace vinutí elektrických pohonů. XVII. Sešit katedry teoretické elektrotechniky, VŠB – TU Ostrava, str. 10 – 12, prosinec 2001, ISBN 80-248-0046-2

GLINKA, T., HUDECZEK, M.: Metodika regenerace izolace vinutí točivých strojů vn. In: Diago leden 2001, s. 414 – 420. ISBN 80-7078-869-0.

HUDECZEK, M.: Identifikace poškozených základů vn motorů. XIX. Sešit katedry teoretické elektrotechniky, VŠB – TU Ostrava, str. 29 – 32, říjen 2002, ISBN 80-248-0177-9

GLINKA, T., HUDECZEK, M.: Určení zbytkové životnosti izolace vinutí hydrogenerátorů pomocí stejnosměrného a střídavého napětí . XX. Sešit katedry teoretické elektrotechniky, VŠB – TU Ostrava, str. 29 – 33, listopad 2002, ISBN 80-248-0215-5

HUDECZEK, M.: Identifikace zemních proudů v soustavách vn a způsoby jejich omezení. XXII. Sešit katedry teoretické elektrotechniky, VŠB – TU Ostrava, str. 55 – 69, říjen 2003, ISBN 80-248-0451-4

GLINKA, T., HUDECZEK, M.: Anormální provozní stavy indukčních motorů. XXIII. Sešit katedry teoretické elektrotechniky, VŠB – TU Ostrava, str. 11 – 16, listopad 2003, ISBN 80-248-0497-2

HUDECZEK, M.: Měření a zkoušky při revizi těžního zařízení a funkčních zkouškách těžního stroje pomocí BATS 2004. XXV. Sešit katedry teoretické elektrotechniky, VŠB – TU Ostrava, str. 103 – 108, červen 2004, ISBN 80-248-0603-7

HUDECZEK, M.: Kontrolní automat těžních strojů BATS 2005. XXVIII. Sešit katedry teoretické elektrotechniky, VŠB – TU Ostrava, str. 50– 55, červen 2005, ISBN 80-248-0853-6

HUDECZEK, M.: Diagnostika mechanických částí elektromotoru. XXX. Sešit katedry teoretické elektrotechniky, VŠB – TU Ostrava, str. 12 – 16, říjen 2005, ISBN 80-248-0923-0

HUDECZEK, M. - GABRHELOVÁ, LRevize elektrozařízení pomocí termografie. In Sborník 30. mezinárodní konference DIAGO 2011 – Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení. Rožnov 31.01.2011-02.02.2011. Ostrava: AHA TRADING, s.r.o., 2011, s.. ISBN 1210-311X, CD

HUDECZEK, M - GABRHELOVÁ, L. Ověřování spolehlivosti dobývacích a razicích strojů. In. Sborník V. KONFERENCE – Strojní zařízení používaná při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jejich bezpečnost a nové trendy. Ostrava 27. 04. 2011 – 28. 04. 2011. Ostrava: MONTANEX, s. 17-31., CD

HUDECZEK, M. - GABRHELOVÁ, L. CHUPÁČ, L. Audits tests on electrical equipment by thermography. In. Sborník příspěvků INInet – Národní konference - Průmyslové inženýrství – multiprofesní spolupráce v inovačním procesu. Kroměříž 27. 05. 2011.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s.42-48. ISBN:978-80-7454-130-8

HUDECZEK, M - GABRHELOVÁ, L. Pravidelné revize za účasti termovize In. Sborník. VI. KONFERENCE – Elektrická zařízení používaná při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jejich bezpečnost a nové trendy. Ostrava 26. - 27. 4. 2012 Ostrava: MONTANEX,CD

HUDECZEK, M. – GABRHELOVÁ, L. –BRYCHCY, J. Závislost mezi teplotou a vibracemi v souvislosti s diagnostikou stavu rotačních In. Sborník VII. KONFERENCE – Strojní zařízení používaná při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jejich bezpečnost a nové trendy. Sepetná 25. – 26. 4.2013 Ostrava: MONTANEX,CD

 

Popularizační článek

HUDECZEK, M.: Žebřiňák z kolečka, In.: Udělej si sám, Alfa 1984, s. 176.

HUDECZEK, M.: Diagnoza nr…. Kalendarz Śląski. Profil Ostrava, 1989, s. 71 – 77.

HUDECZEK, M.: Světlo v laboratořích Nikoly Tesly, v pyramidách a v laboratoři fy HUDECZEK SERVICE, s. r. o., Konference Osvětlení Dlouhé Stráně 2012.

 

Oponovaná výzkumná zpráva

BAILOTTI, K., HELEBRANT, F., HUDECZEK, M.: Aplikace diagnostických systémů a metod při konstrukci a projektování strojů a zařízení pro úpravu uhlí a rud – úvodní studie, VŠB Ostrava, Ostrava 1988, s. 71.

HUDECZEK, M.: Rozšíření metod a prostředků technické diagnostiky, podkladový materiál pro úvodní oponentní řízení úkolu RVT K404 3000. OKD Důl 1. máj, k. p. Karviná 1989, s. 6.

SOKANSKÝ, K., HUDECZEK, M., KAMINSKÝ, D.: Vibrační diagnostika elektrických strojů v OKE, VŠB Ostrava, HS č. 671/89, Ostrava 1989, s. 50.

HUDECZEK, M.: Rozšíření metod a prostředků technické diagnostiky, závěrečná zpráva řízení úkolu RVT K404 3000. OKD Důl 1. máj, k. p. Karviná 1991, s. 340.

HELEBRANT, M., HUDECZEK, M., KUTAL, O.: Nové přístupy k řešení otázek údržby a spolehlivosti důlních strojů. Heavy Indastry, Ostrava 1990, 37s.

GOUDEK, H., HUDECZEK, M. a KOL.: Studie – provedení odborného posouzení těžního zařízení č. 1 vtažné jámy č. 5 na závodě Lazy. Technická univerzita Ostrava – Vysoká škola Báňská, prosinec 2002, s. 158

 

Projekt uplatněný v soutěži

HUDECZEK, M.: Posouzení stavu elektrických rozvodů v Cihelně Magma a zpracování nového projektu, Neplachovice, HU – 0710/95, /projekt/ 1995.

HUDECZEK, M.: Posouzení stavu elektrických rozvodů v Štěrkovnách Jakubčovice a zpracování nového projektu, HU-1309/95, /projekt/ 1995.

HUDECZEK, M.: Projekt a realizace generální oprava plovoucí čerpací stanice na Dole ČSA, HU – 3105/95, 1995.

HUDECZEK, M.: Projekt a realizace generální oprava plovoucí čerpací stanice na Dole ČSA, HU – 3105/95, 1995.

HUDECZEK, M.: Osnova projektu zavedení rutinní bezdemontážní technické diagnostiky na OKD, a. s. Dole ČSA Karviná. Projekt elektrocentrum HUDECZEK, Albrechtice 1995, s. 32.

HUDECZEK, M.: Projekt a oprava elektroinstalace a strojní části drapákového bagru na pracovním plavidle, SYSBAU Bohumín, HU 0902/97, /projekt/ 1997.

HUDECZEK, M.: Projekt a oprava WL soustrojí na Jámě Jan, Důl ČSA, HU – 2704/97, /projekt/ 1997.

HUDECZEK, M.: Vypracování bezpečnostních a pracovních předpisů na novou tavírnu, Brano, HU – 2711/97, /projekt/ 1997.

HUDECZEK, M.: Měření v Elektrárně Hodonín, Technoprojekt, HU –0911/98, /projekt/ 1998

HUDECZEK, M.: Projekt a oprava frémy WL 3/1 jáma č. 3, Důl ČSA, HU – 2305/98, /projekt/ 1998.

HUDECZEK, M.: Projekt a oprava hlavního důlního ventilátoru, Důl ČSA, HU – 1811/98, /projekt/ 1998.

HUDECZEK, M.: Projekt a realizace generální opravy generátoru v Malé Vodní elektrárně v Pardubicích, HU – 0202/98, Hydročez, /projekt/ 1998.

HUDECZEK, M.: Diagnostika izolace motoru, TČA, HU – 1406/99, /projekt/ 1999.

HUDECZEK, M.: Diagnostika izolace motoru, TSU, HU – 1106/99, /projekt/ 1999.

HUDECZEK, M.: Diagnostika izolace motoru, TŽ, HU – 2904/99, /projekt/ 1999.

HUDECZEK, M.: Projekt a instalace monitorovacího systému ložisek na ventilátoru RV 4, TEK, HU – 1512/99, /projekt/ 1999.

HUDECZEK, M.: Projekt a oprava radiálního ložiska rotoru alternátoru, MVE Pardubice, HU 1207/99, /projekt/ 1999.

HUDECZEK, M.: Projektování základnových stanic Ericsson, Technoprojekt, HU – 3108/99, /projekt/ 1999.

HUDECZEK, M.: Modernizace laboratoří elektrických strojů, Výzkumný ústav BOBRME – KOMEL, Polsko, HU 000613, /projekt/, 2000.

HUDECZEK, M.: Projekt a demontáž napájecích nádrží MST Teplárny Přívoz, MST Energomont, HU 000607, /projekt/ 2000.

HUDECZEK, M.: Projekt a oprava kompenzátoru, Důl ČSM, HU 000203, /projekt/ 2000.

HUDECZEK, M.: Projekt a oprava motoru těžního stroje, Baňa Handlová, Slovensko, HU 000125, /projekt/ 2000

HUDECZEK, M.: Rektifikace bubnu těžního stroje, Důl Darkov, HU 000911, /projekt/ 2000

HUDECZEK, M. a kol.: Projekt a oprava motoru těžního stroje, Baňa Handlová, Slovensko, HU 000125, /Projekt/ 2000

HUDECZEK, M.: Úprava a doplnění technologické linky na výrobu železničního štěrku, Štěrkovna Jakubčovice, HU 000204, /projekt/ 2000

HUDECZEK, M. a KOL.: Rekonstrukce MVE Les Království HU – S 030505, In: Nabídková dokumentace, srpen 2003. 174 s.

HUDECZEK, M. a kol.: Název pro automobilku Hyundai hU 000204, /projekt/ 2006

HUDECZEK, M: Rekonstrukce a doplnění technologické linky Mokré úpravny, Štěrkovna Jakubčovice, hU 000204, /projekt/ 2006

HUDECZEK, M., Brychcy, J.: Návrh nového základového rámu pro napájecí čerpadlo Teplárny Frýdek Místek, Dalkia, hU 000204, /projekt/

HUDECZEK, M.: Projekt stávajících elektrických zařízení na lokalitách Jeremenko a Žofie s.p. Diamo, hU 000204, /projekt/ 2007

 

Pozvání k přednášce

Písemná výzva náměstka předsedy ČBÚ v Praze ke zpracování přednášky a vystoupení s ní na mezinárodních konferencích pořádaných v letech 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

 

Expertiza, soudní posudek, znalecký posudek

HUDECZEK, M.: Znalecký posudek na elektromotory těžních strojů skipů Jámy č. 3 OKD, a. s. Ostrava Dolu ČSA v Karviné. Posudek zpracován pro OKD, a. s. Důl ČSA, o. z. Karviná, leden 1996, s. 25.

HUDECZEK, M.: Supervizní činnost modernizace Teplárny Karviná v oblasti točivých strojů a elektrozařízení, HU – 2003/96, /posudky/ 1997

HUDECZEK, M.: Znalecký posudek vedení vvn Bruzovice, /znalecký posudek/ 1997

HUDECZEK, M.: Znalecký posudek činnosti a funkce zařízení EZO 1, MJM 24 E a stykačového rámu X 1 SB, evidenční číslo HU – 1706/97, posudek zpracován pro OKD, a. s. Důl Lazy, o. z. Orlová, červen 1997, s

HUDECZEK, M.: Znalecký posudek na tachograf TS, Techno, HU – 1509/98, /znalecký posudek/ 1998

HUDECZEK, M.: Supervizní činnost modernizace Energetického centra Kladno v oblasti točivých strojů a elektrozařízení, ABB, HU – 1703/98, /posudek/ 1998

HUDECZEK, M.: Znalecký posudek na TS, Důl ČSM, HU – 1709/98, /znalecký posudek/ 1998

HUDECZEK, M.: Znalecký posudek řízení těžního stroje, DIOS, HU – 2003/98, /znalecký posudek/ 1998

HUDECZEK, M.: Zpracování znaleckého posudku „Radioreléový spoj OKD, AŘ, Ostrava – Důl František, Ostrava a OKD, Důl Staříč II – OKD, DPB“, HU – 1706/98, /znalecký posudek/ 1998

HUDECZEK, M.: Technicko ekonomická expertíza pro zprovoznění „Hlávnej Jámy“ Bani Bankov v Košicích, Slovenská republika, Posudek zpracován pro Magninex,a.s. Bratislava, Slovenská republika. 34s., 3/2006

HUDECZEK, M.: Technicko ekonomická expertíza pro zprovoznění „Východnej Jámy“ Bani Bankov v Košicích, Slovenská republika, Posudek zpracován pro Magninex,a.s. Bratislava, Slovenská republika. 19s., 3/2006

HUDECZEK, M.: Nedestruktivní kontrola kabelů 6 kV a 55 kV, expertiza HU – S 041115, červen – září 2005, 179 s.

HUDECZEK, M.: Odborné vyjádření ke skutečně provedené škodě pro Policii ČR, Obvodní oddělení Lysá nad Labem, říjen 2013

HUDECZEK, M.: Odborné vyjádření ke skutečně provedené škodě pro Policii ČR, Obvodní oddělení Lysá nad Labem, Listopad 2013

HUDECZEK, M.: Odborné vyjádření ke skutečně provedené škodě pro Policii ČR, Obvodní oddělení Lysá nad Labem, leden 2014 2013

 

Schopnosti, znalosti a dovednosti

Má přednášková a publikační činnost je přímo z výsledků mé praxe. Což svědčí o mých schopnostech a dovednostech jak v provozní praxi a taktéž na poli vysokoškolském i vědeckém.

 

Organizační schopnosti a dovednosti        

Od svých 21 let vedl pracovní týmy. Začínal jako vedoucí pracovní skupiny v roce 1971 a v roce 1992 jsem skončil ve stejné organizaci jako ředitel závodu 6. 1992 - 2018 spolumajitelem se rodinné firmy.