Životopis Ing. M. Hudeczka, Ph.D.

 

Osobní údaje

 

Příjmení, Jméno         Ing. Mečislav Hudeczek, Ph.D.

Adresa                          Stonavská 287,735 43 Albrechtice, Česká republika

Datum narození            18. 12. 1951

                                              

Pracovní zkušenosti

Praxe

1970 ÷ 1977        Důl 1. máj v Karviné – elektromontér

1977 ÷ 1979        Důl 1. máj v Karviné – mistr elektro a zástupce vedoucího úseku na závodě 1

1979 ÷ 1982        Důl Darkov v Karviné – vedoucí elektrifikace pro důl závodu 2

1982 ÷ 1986        Důl Darkov, podnikové ředitelství – vedoucí péče o základní fondy a revizní technik                                   elektro

1982 ÷ 1986        OKD Ostrava, Vedoucí skupiny odborníků pro razící kombajny v rámci celého revíru OKD

1986 ÷ 1990        Důl Darkov, podnikové ředitelství – vedoucí výzkumně aplikační laboratoře technické                                 diagnostiky

1990 ÷ 1992        Důl Darkov – ředitel závodu 6

1992 ÷ 1995        Gemont, spol. s r. o. - jednatel a ředitel pro techniku a výrobu

1991÷ dosud        živnostník v oboru elektro pro projektování, revize, opravy a montáže bez omezení prostředí a napětí, opravy zařízení, technická diagnostika

1987 ÷ 1992        FE VŠB Ostrava – externí učitel na katedře teortické a obecné elektrotechniky

1992 ÷ dosud       člen redakční rady časopisu Elektrotechnika v praxi

1992 ÷ dosud       člen představenstva Moravskoslezského svazu elektrotechniků

1992 ÷ 2001        externí pracovník ITI Praha, pobočka Ostrava

1996 ÷ dosud       odborný znalec Státní báňské správy v oboru elektro a těžních strojů

1997 ÷ 2010        člen vědecké rady fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava

2001 ÷ dosud       VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, člen zkušební komise pro bakalářské, magisterské a
                            doktorandské zkoušky.

2001 ÷ dosud       VŠB – TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, člen zkušební komise pro
                            doktorandské zkoušky

2001 ÷ 2007        VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, přednášky Diagnostika III

2001 ÷ 2014       Kamenolomy ČR, s. r. o., odpovědná osoba za elektrozařízení na lokalitě Bohumín a                                  Závada

2002 ÷ dosud       předseda představenstva firmy HUDECZEK SERVICE, s. r. o., Albrechtice, odpovědná                                 osoba za elektro a strojní činnost.

2004 ÷ 2012        místopředseda unie elektrikářů při Hospodářské komoře České republiky

2004 ÷ dosud       předseda představenstva Moravskoslezského svazu elektrotechniků

2004 ÷ dosud       předseda Elektrotechnické sekce KHK v Ostravě

2004 ÷ dosud       člen Elektrotechnické sekce HK ČR v Praze

2006 ÷ dosud       Plosab, s. r. o., odpovědná osoba za elektrozařízení na lokalitě Karviná

2012 ÷ 2013       Kamenolomy ČR, odpovědná osoba za elektrozařízení na lokalitě Bohumín

2012 ÷ 2015       Bochemie, a. s. Bohumín, Lokalita Vlachovice, odpovědná osoba za elektro zařízení při
                         procesu „Recyklace exspirovaného raketového paliva „.

2013 ÷ dosud     ředitel Nezávislé soukromé technické inspekční agentury.

Od roku 1986 jsem úzce spolupracoval s VŠB v Ostravě jako externí učitel na Fakultě strojní a elektrotechnické a při řešení řady výzkumných úkolů z oblasti: vibrodiagnostiky, posuzování zbytkové životnosti točivých i netočivých strojů včetně jejich základů, přívodních kabelů, přívodů poháněcí energie, zvýšení bezpečnosti v těžkých provozech, kterými je hornictví, výroba železa, energetika, lomy, pískovny a štěrkovny atd..

Další odborná činnost byla orientována do spolupráce se Slezskou polytechnikou v Gliwicích, kde jsem s panem prof. dr hab inž. Tadeuszem Glinkou řešil problematiku svislé dopravy v důlních podnicích a technické diagnostiky a určení zbytkové životnosti izolačních systémů na točivých i netočivých elektrických strojích včetně kabelů. Také jsem se podílel na výzkumu vlivů vyšších harmonických na pohony elektrické trakce. Dále bylo velkým projektem s velmi dobrým výstupem řešení zbytkové životnosti válcovací tratě tlustých plechů polské válcovny Huta Czestochowa, kde výstup musel být řešiteli garantován s pětiletou zárukou. Úspěšné splnění tohoto úkolu vedlo k požadavku zpracování projektu rekonstrukce napájení stejnosměrných elektrických strojů moderními zdroji.

Výzkumná činnost je podložena i sedmi patenty a průmyslovými vzory.

K významným řešeným úkolům patří i spolupráce na inovaci těžních zařízení s rychlostí těžby nad 10 ms-1 a hmotnosti těživa 20 t, který byl realizován v bývalém Sovětském svazu.

Reference v oblasti bezdemontážní technické diagnostiky:

-        Od roku 1982 podnikové ředitelství tehdejšího dolu 1. máj (Dnešní Důl Darkov) v Karviné ve funkci
        vedoucího péče o základní fondy

-        Od roku 1986 jsem byl členem řešitelského týmu, kde jsem vytvářel základ technické diagnostiky na          Dole 1. máj (dnes Důl Darkov) a nejenom. Laboratoř dostala statut Výzkumně aplikační laboratoře a          byla podporována po stránce finanční (dolarové) centrálními orgány. Oddělení technické diagnostiky          bylo jediným oddělením v hornickém průmyslu v ČR a jedním z mála v rámci bývalých socialistických          států. Na Dole Darkov byli zaškolováni pracovníci ostatních podniků bývalé ČSFR a socialistických              států. Z této činnosti mám publikace, které jsou přiloženy.

-        V roce 1992 jsem nastoupil do společnosti Gemont, s. r. o., Albrechtice jako jednatel a technicko-               výrobní ředitel, kde jsem, kromě jiného, vybudoval oddělení technické diagnostiky a zkušebnu                   elektro, která byly schválena státními orgány.

-        V současné době jsem zván provozovateli těžkého průmyslu na odstranění složitých poruch na strojích
        kde přede mnou již více odborníků navrhovala svá řešení a ta byla neúčinná. Mnou navržená řešení            vždy daný problém odstranila.

-        Jsem autorem bezpečnostního automatu těžních strojů, který je patentován a má čtyři realizace a to          na Bani Handlová ve Slovenské republice a na Dole Žofie v Orlové a Dole Jeremenko v Ostravě                  (dvě aplikace). Oba stroje jsou v provozu víc než 10 let bez poruch reklamací.

-        V roce 2013 návrh posudku zbytkové životností Kotle č. 6 v košických železárnách, které jsou
       přejmenovány na USS Steel. Jsem řešitelem určení zbytkové životnosti energetického zabezpečení             kotle č. 6, elektrických rozvodů, M a R, řídicího systému a protipožárních opatření při rozvodu                   elektrické energie.

-        V roce 2013 jsem vytvořil ve firmě Hudeczek Service,s.r.o. Albrechtice divizi o názvu Nezávislá                   soukromá technická inspekční agentura, kterou vedu jako ředitel agentury

Hlavní pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

Od roku 1991 až dosud jsem živnostník v oboru elektro pro projektování, revize, opravy a montáže bez omezení prostředí a napětí, opravy zařízení, technická diagnostika a taktéž v oboru strojním. Zaměstnával jsem až 65 pracovníků.

Od roku 2002 až dosud převedl jsem činnost živnosti na společnost s ručením omezeným, která je ve vlastnictví mé paní a mě. Ve firmě vykonávám předsedu představenstva. Firma se jmenuje HUDECZEK SERVICE,s. r. o., Albrechtice Jsem také odpovědná osoba za elektro a strojní činnost. Firma v současné době zaměstnává 25 pracovníků.

Povolání nebo vykonávaná funkce      

Od roku 1992 až dosud jsem spolumajitelem rodinné firmy HUDECZEK SERVICE, s. r. o., Stonavská 340, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína

Obor činnosti či odvětví

Hlavním oborem činnosti je elektrotechnika a ve strojírenství točivé stroje v celém rozsahu. Hnací a hnaný mechanizmus včetně konstrukcí a základů.

Předmětem činnosti je:

-        Technická diagnostika

-        Termovizní měření

-        Posuzování a diagnostika stávajících technologických a elektrických zařízení z hlediska
        pasportizace jejich stavu, obnovy a rekonstrukce

-        Koncepční řešení investičních celků včetně vyprojektování

-        Projektování a programování řídicích systémů včetně vizualizace technologických celků a               stavba řídících stanovišť

-        Dodávky a montáže technologických a elektrických zařízení

-        Elektroinstalace zařízení pro výrobu, přeměnu, rozvod a odběr elektrické energie bez omezení
       napětí

-        Konzultační, inženýrské a kontrolní služby během realizace investičních celků včetně uvádění         do rovozu

-        Projektování systému údržby

-        Vibrodiagnostika, dynamické vyvažování, souosost strojů, termovize, kvalita izolace                       elektrických strojů točivých i netočivých

-        Opravy technologických a elektrických zařízení

-        Elektrické požární signalizace

-        Odbornou znaleckou činnost pro provádění zkoušek a znaleckých posudků

-        Posouzení zbytkové životnosti elektrických zařízení

-        Měření a nedestruktivní diagnostika kabelů vn

-        Projekty, montáže, opravy, revize pro provozy s nebezpečím výbuchu plynu

 

Uvedené činnosti jsou aplikované na tyto konkrétní průmyslové oblasti:

-        energetické provozy tepláren a elektráren

-        strojírenské provozy

-        hutní provozy

-        důlní povrchová zařízení

-        lomy, štěrkovny, pískovny a cihelny

-        protihluková zařízení v energetických a strojírenských provozech

-        kulturní zařízení

-        státní organizace

-        občanský a malý soukromý sektor

 

Organizace, kterým jsou poskytované služby:

ČEPS, a. s. Praha, ČEZ, a. s., Dalkia ČR, a. s., Škoda Praha, ČKD Nové Energo, a. s. Praha, Energetika Kopřivnice, Energetika Třinec, RWE Transgas, a. s., Gustav Sydor, s. r. o., Siemens Industrial Turbomachinery s. r. o., Siemens, s. r. o. PTD, Technoprojekt, a. s. Ostrava, Tespo engineering, s. r. o., ZPUE Trade, s. r. o., SCHRACK Energietechnik, s. r. o., Ostravsko-Karvinské doly a. s., Sádrovcové doly Kobeřice, ArcelorMittal a. s. Ostrava, Vítkovice, a. s., Eurovia Lom Jakubčovice, Štěrkovny Dolní Benešov, INGSTAV Brno, Branecké železárny, Hutní montáže, Lázně Darkov, Důl Jan Šverma Žacléř, JÄKL Karviná, EZ Praha, Cihelna Magma, Huisman Reality Frýdek-Místek, Výzkumný ústav BOBRME – KOMEL Sosnowiec Polsko, Baňa Handlová – Slovensko, Hansen Ukrajina, Doněck, Huta Częstochowa S.A. Polsko, P – BOAT, kostely, školy, městské úřady, Bochemie Bohumín, Ministerstvo obrany ČR, PLOSAB,s.r.o. Bochemie, a.s., Bohumín, Pilana a.s. Hulín, FITE,a.s. Ostrava.

 

Spolupracuje s těmito organizacemi:

-        VŠB - TU Ostrava, za spolupráci byl Ing. Mečislav Hudeczek, Ph.D. v roce 1997

-        vyznamenán zlatou medailí

-        POLITECHNIKA Ślaska v Glivicích, v roce 2001 byl vyznamen odznakem „ Zasluzony dla
        Politechniki Slaskiej“.

-        GIG Katowice

-        Politechnika Poznańska v Poznani

-        Ośrodek Pomiarow i Automatyzacji v Siemianovicích

-        Technickým centrem NEDRA v Moskvě

-        Centrálním projekčním ústavem pro doly v Moskvě

-        Technoprojektem Ostrava

-        Hospodářská komora

-        Sdružení průmyslových podniků Moravy a Slezska

                                                    

Vzdělání, odborná příprava a školení        

Základní škola ve Stonavě (ukončena v roce 1966)

OÚ Dolu Dukla Havířov, obor elektromontér (1970)

Střední škola elektrotechnická v Karviné (1975)

VŠB Ostrava, Fakulta elektrotechnická, obor Silnoproudá elektrotechnika (1985), titul ing.

VŠB - TU Ostrava, Fakulta strojní, doktorské studium, obor Stavba výrobních strojů a zařízení (2001), titul Ph.D.

    

Dosažená kvalifikace

Certifikace a oprávnění k činnostem NA VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

 

ITI PRAHA

Oprávnění pro HUDECZEK SERVICE, s. r. o., ev. č. 9486/7/02/EZ-M, O, R, Z-E1/B k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených elektrických zařízení dodavatelským způsobem v rozsahu montáž el. zařízení do 400 kV v objektech třídy A, B; oprava el. zařízení do 400 kV v objektech třídy A, B; montáž a oprava hromosvodů v objektech třídy A, B; revize el. zařízení bez omezení napětí včetně hromosvodů v objektech třídy A, B; zkoušky el. zařízení, vydáno dne 27. března 2002,

Osvědčení pro Ing. Mečislav Hudeczek, Ph.D., ev. č. 5189/7/07/R-EZ-E1/B k provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu elektrická zařízení bez omezení napětí, včetně hromosvodů v objektech třídy B, vydáno dne 16. července 2007,

 

STÁTNÍ BÁŇSKÁ SPRÁVA

Oprávnění pro HUDECZEK SERVICE, s. r. o., ev. č. OP 293/E0-C6, C7, C8, C9/OV-9425/2009 k činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních (montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení) v rozsahu oprávnění ve smyslu přílohy vyhlášky č. 74/2002 Sb.:

Podle velikosti provozního napětí vyhrazeného elektrického zařízení:

E0 – na elektrických zařízeních s napětím bez omezení jeho výše

Podle druhu vyhrazených elektrických zařízení:

C1 – v prostorech z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných,

C2 – v uhelných lomech,

C3 – v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých prachů,

C4 – v prostorech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par,

C5 – v neplynujících neúhelných dolech,

C6 – v plynujících dolech a uhelných dolech,

C7 – v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin,

C8 – při těžbě ropy nebo zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a při podzemním skladování plynů a kapalin,

C9 – u těžních zařízení pro svislou dopravu.

 

Oprávnění pro HUDECZEK SERVICE, s. r. o., ev. č. OP 310/E0-C6, 7, 8, 9/OV-15658/2010 k projektování instalací vyhrazených elektrických zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu oprávnění ve smyslu přílohy vyhlášky č. 74/2002 Sb.:

Podle velikosti provozního napětí vyhrazeného elektrického zařízení:

E0 – na elektrických zařízeních s napětím bez omezení jeho výše

Podle druhu vyhrazených elektrických zařízení:

C0 – neuvedená pod písmeny b) až j) odst. II. přílohy k vyhlášce č. 74/2002 Sb.,

C1 – v prostorech z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných,

C2 – v uhelných lomech,

C3 – v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých prachů,

C4 – v prostorech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par,

C5 – v neplynujících neúhelných dolech,

C6 – v plynujících dolech a uhelných dolech,

C7 – v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin,

C8 – při těžbě ropy nebo zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a při podzemním skladování plynů a kapalin,

C9 – u těžních zařízení pro svislou dopravu

 

Osvědčení osobě odborně způsobilé pro řízení montáže, provozu a údržby elektrického zařízení pro Ing. Mečislav Hudeczek, Ph.D., ev. č. VE 009/E0-C6, 7, 8, 9/OV-7975/2002/1.

Rozsah osvědčení:

S napětím bez omezení jeho výše.

V prostorech z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných

V uhelných lomech.

V prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých prachů.

V prostorech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par.

V neplynujících neúhelných dolech.

v plynujících dolech a uhelných dolech.

V prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin.

Při těžbě ropy nebo zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a při podzemním skladování plynů nebo kapalin u těžních zařízení pro svislou dopravu.

U těžních zařízení pro svislou dopravu.

 

Osvědčení projektanta instalací elektrických zařízení pro Ing. Mečislav Hudeczek, Ph.D., ev. č. EP 371/E0-C6, 7, 8, 9/OV-8047/2007 v rozsahu oprávnění ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 75/2002 Sb.:

Podle velikosti provozního napětí vyhrazeného elektrického zařízení:

- na elektrických zařízeních s napětím bez omezení jeho výše

Podle druhu vyhrazených elektrických zařízení:

– neuvedená pod písmeny b) až j) odst. II. přílohy č. 1 k vyhlášce č. 75/2002 Sb.,

– v prostorech z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných,

– v uhelných lomech,

– v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých prachů,

– v prostorech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par,

– v neplynujících neúhelných dolech,

– v plynujících dolech a uhelných dolech,

– v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin,

– při těžbě ropy nebo zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a při podzemním skladování plynů a kapalin,

– u těžních zařízení pro svislou dopravu.

 

Osvědčení k provádění revizí a zkoušek elektrických zařízení pro revizního technika Ing. Mečislav Hudeczek, Ph.D., ev. č. RT 0261/E0-C6, 7, 8, 9/OV-8983/2005.

Rozsah osvědčení:

S napětím bez omezení jeho výše.

V prostorech z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných

V uhelných lomech.

V prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých prachů.

V prostorech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par.

neplynujících neúhelných dolech.

v plynujících dolech a uhelných dolech.

V prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin.

Při těžbě ropy nebo zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a při podzemním skladování plynů nebo kapalin.

U těžních zařízení pro svislou dopravu.

 

Odborný znalec Státní báňské správy

 

LODNÍ A PRŮMYSLOVÝ REGISTR – GERMANISCHE LLOYD

Osvědčení o aprobaci podniku HUDECZEK SERVICE, s. r. o., ev. č. A-0530/10, pro druh činnosti - výroba rozvaděčů a rozvodových zařízení do 1 000 V, montážím, opravám, rekonstrukcím rozvodů, strojů a el. zařízení včetně těch, která tvoří součást sdělovací, zabezpečovací, požární a signalizační techniky a hromosvodů na plavidlech a plovoucích strojích za podmínek – dodržení požadavků předpisů pro stavbu lodí a příslušných norem. Technická dokumentace na výše uvedené činnosti musí být předem schválena ČS Lloydem. Uvedené činnosti musí být prováděny pod dozorem ČS Lloydu.

Osvědčení o aprobaci podniku HUDECZEK SERVICE, s. r. o., ev. č. A-0531/10, pro druh činnosti – stavba, opravy, údržba a rekonstrukce lodního zařízení, vybavení a výstroje včetně provádění montáží v oboru strojním za podmínek – dodržení požadavků předpisů pro stavbu lodí a příslušných norem. Technická dokumentace na výše uvedené činnosti musí být předem schválena ČS Lloydem. Uvedené činnosti musí být prováděny pod dozorem ČS Lloydu.

Osvědčení o aprobaci podniku HUDECZEK SERVICE, s. r. o., ev. č. A-0529/10, pro druh činnosti – projektové činnosti v lodním stavitelství v oboru elektro na zařízení bez omezení výše napětí včetně hromosvodů za podmínek – dodržení požadavků předpisů pro stavbu lodí a příslušných norem. Technická dokumentace na výše uvedené činnosti musí být předem schválena ČS Lloydem. Dodržení požadavků předpisů pro stavbu lodí a příslušných norem.

Pověření pro Ing. Mečislav Hudeczek, Ph.D., ev. č. 5301201 pro druh činnosti – provádění prohlídek (revizí) elektrických zařízení na plavidlech podléhajících dozoru ČS Lloyd. Toto pověření platí pro oblast – elektrická zařízení na plavidlech bez omezení napětí včetně hromosvodů za podmínek – dodržování požadavků vyhl. MD č. 223/1995 Sb. a Plavidel ČS Lloydu.

 

MINISTERSTVO OBRANY

Oprávnění pro HUDECZEK SERVICE, s. r. o., ev. č. 536/07/EZ-M, O, R, Z-E1/B/16 k montáži, opravám, revizím a zkouškám určených elektrických zařízení podle Vyhl. MO č. 273/1999 Sb. Rozsah oprávnění – činnost na výše uvedených určených elektrických zařízení do 400 kV, která jsou majetkem vojenské správy, mají charakter vyhrazených elektrických technických zařízení ve smyslu Vyhláška MPSV č. 73/2010 Sb. a obsluhují je obvykle občanští zaměstnanci vojenské správy. Určená elektrická zařízení bez omezení napětí v objektech třídy „A“ a „B“. Nevztahuje se na speciální vojenskou techniku.          

 

Hlavní předměty/ profesní dovednosti

Publikační činnost

Odborná monografie ve světovém jazyce

HUDECZEK, M. – ŠEBELA, Z.: Predloženie vnědrenja techniczeskoj diagnostiki v gornom děle v drugich promyšlennych oblastjach SSSR. Sajuz naučnych i inženěrnych obščestv SSSR, Vsjesajuznoje naučno-techničeskoje gornoje obščestvo, Centr naučno-těchničeskich uslug „Niedra“, Moskva 1990, s. 117.

 

Dílo mezinárodního významu

GLINKA, T. - HUDECZEK, M., a kol.: Wykonanie diagnostyki zespołów maszyn elektrycznych napędów głównych walcarek wstępnej i wykańczającej Walcowni Blach grubych. Huta „Częsotchowa“ SA. (Praca badawcza HU 000620). ELEKTROCENTRUM HUDECZEK, Ing. Mečislav Hudeczek, Albrechtice u Českého Těšína, 2000. 155 s.

HUDECZEK, M.: Modernizácia riadiacej časti ťažného stroja VŠ. (Výzkumná zpráva HU – 010126). Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. Baňa Handlová, o. z. Ing. Mečislav Hudeczek, Albrechtice u Českého Těšína, 2002. 35 s., 35 příloh.

 

Původní článek v zahraničním časopise

Kijonka, J., Glinka, T., Hudeczek, M.: Współczynnik odkształcenia napięcia i kompensacja mocy biernej w sieci z przekształtnikami. Wiadomości elektrotechniczne nr 9, str. 356 až 363, Czasopismo stowarzyszenia elektryków polskich, Warszawa, ISSN 0043-5112, 2001.

GLINKA, T., HUDECZEK, M.: Diagnostyka i remonty maszyn elektrycznych. Wiadomości elektrotechniczne 2001 nr 2. s. 58 – 64. Czasopismo stowarzyszenia elektryków polskich, Warszawa ISSN 0043-5012.

HUDECZEK, M - GABRHELOVÁ, L. – JURMAN, J.. – UČEŇ, O. The Technical Conditions of the Paper Machine Bearings. Ekonomika i Organizacja Przedsiebiorstwa, 2010, Nr.4, s. 60. PL ISSN 0860-6846 CD 6 s.

 

Publikovaný příspěvek na mezinárodní vědecké konferenci

HUDECZEK, M.: Ocena stanu granicznego symptomu na pojedynczych maszynach, In.: Sborník přednášek, Wnioskowanie diagnostyczne 1989, Politechnika Poznańska, IX Szkoła, Rydzyna 1989, PL, s. 245 – 252.

KIJONKA, J.- HUDECZEK, M.: Mechatronické výkony ve střídačových sítích. In: Konference SPETO Ustroń 1995, Politechnika Sląska Gliwice, , PL, s. 203 – 221.

KIJONKA, J., Hudeczek, M., Kaluza, E.: Badanie wpływu odkształconych przebiegów napięcia na wibracje silnika trakcyjnego prądu przemiennego. In Proceeding 2nd International Conference „Modern Supply Systems and Drives for Electric Traction“, pp. 154 – 158, Warszaw, October 1995.

KIJONKA, J., Bednár, I., Hudeczek, M., Orság, P.: The Mechatronic Power-One of the Vibration Sources in Asynchronous Motors. In Proceedings of 18th International Conference SPETO, pp. 139 – 147, Gliwice, 1995.

KIJONKA, J., Hudeczek, M.: The Mechatronic Power-One in DC/AC Converter Networks.. In Proceedings of 18th International Conference SPETO, pp. 203 – 207, Gliwice, 1995.

HUDECZEK, M.- Kijonka, j.: Analiza przyczyn awarii izolacji uzwojeń transformatora. In: VIII Seminarium Techniczne, ISSN 0239-3646, KOMEL Katowice, Ustroń 1999, PL, s. 118 – 122.

HUDECZEK, M.: Awarja prądnicy maszyny wyciągowej spowodowana tąpnięciem dołowo-powierzchniowym, IX Seminarium Techniczne, ISSN 0239-3643, KOMEL Katowice, Ustroń 2000, PL, s. 143 – 146.

HUDECZEK, M.: Komputerowy systém sterowania, monitoringu i zabezpieczeń maszyn wyciągowych. In: Sympozjum naukowo-techniczne, „Łączność i automatizacja w górnictwie“, ELEKTROMETAL SA Cieszyn, Ustroń 2000, PL, s. 65 – 67.

HUDECZEK, M.: Modernizace řízení těžních strojů, In: Konference „Ťažné stroje“, Hornonitrianské bane, a. s. Elektrocentrum Hudeczek, květen 2000, s. 73 – 78.

HUDECZEK, M.: Třetí stupeň brždění těžního stroje, In.: Seminář Tažné stroje, Hornonitrianské bane, a. s. Elektrocentrum Hudeczek, květen 2000, s. 80 – 84.

HUDECZEK, M., KIJONKA, J.: Kompensacja współczynnika mocy w sieciach z prostownikami. Zeszyty problemowe, Nr. 62/201, pp. 27 – 32, KOMEL, 2001, ISSN 0239-3646.

GONDEK, H., HUDECZEK, M.,Urzadzenie automatyczne typu Bats 2005 do kontroli gorniczych maszyn wyciagowych In.: IIMiedzynarodowa konferencja, „ Bezpieczenstwo pracy urzadzen transportowych w gornictwie”, Centrum badan i dozoru gornictwa podziemnego w ledzinach, PL, ISBN 83- 922183-2-9, Ustron, 11/2006, s.194 – 204.

HUDECZEK, M., BRYCHCY, J.: Nedestruktivní diagnostika vysokonapěťových kabelů. In.: Diago 2007.

HUDECZEK, M., BRYCHCY, J.: Vyvažování rotorových soustav pomoci programu VTM. In.: Diago 2007.

HUDECZEK, M. GABRHELOVÁ, L. –– JURMAN, J. Vliv vibrací na teplotu kluzných ložisek. In Sborník XII. Mezinárodní konference DIS – Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky. Košice 08.10.2009-09.10.2009. Košice: TU v Košicích, 2009, s. 55-61. ISBN 978-80-553-0221-8, CD.

HUDECZEK, M -GONDEK, H. – GABRHELOVA, L. Badania aplikacyjne zwiazku pomiedzy drganiami a stanem cieplnym lozysk slizgowych. Miedzynarodowa konferencja naukowo-techniczna TEMAG 2011 – Gliwice – Ustron 19.10. 2011 - 21. 10. 2011, s. 93-103. ISBN 978-83-61442-20-2.

HUDECZEK, M - GABRHELOVÁ, L. – BRYCHCY, J. Souvislost mezi teplotou a vibracemi v diagnostice rotačních strojů. XII.Ročník medzinárodnej konferencie doktorandov strojnických fakúlt technických univerzít a vysokých škol NOVUS SCIENTIA 2013- Košice – 10. 4. 2013,ISBN.978-80-553-1380-1.

HUDECZEK, M. - GONDEK, H. – PLCHOVÁ, A. – GABRHELOVA, L Określenie funkcjonalności maszyn górniczych za pomocą bezdemontażowych metod diagnostyki. Miedzynarodowa konferencja naukowo-techniczna TEMAG 2012 – Gliwice – Ustron 17.10. 2011 - 19. 10. 2012, ISBN 978-83-61442-20-2.

 

Odborná monografie

CEMPEL, C. a KOL. HUDECZEK, M. člen kolektivu: Diagnostyka maszyn. Poradnik, Politechnika Poznańska Polsko, 1990, stať 11.7 – Maszyny górnicze, 254 s.

HUDECZEK, M. – BARTONĚK, J. – KOLÁČEK, J. – BEDNÁR, I.: Metodika projektování elektrických sÍtí. 1. vydání, AD Servis, Český Těšín, 1998, 349 s.

HUDECZEK, M. – SANTARIUS, P. – PANTŮČEK, E. – CICHOŇ. B. – SATINSKÝ, A.: Chránění I. 1. vydání, IRIS Havířov, 364 s. 2004, ISBN 80-903540-1-7.

HUDECZEK, M., Zvyšováni spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů ( Technická diagnostika), 1. Vydání, Hudeczek Service, 299 s. 2011, ISBN 978–80-905032–0-5.

 

Inženýrské dílo celostátního významu

SOBEK, p., HUDECZEK, M.: Subsystém elektrické sítě, úvodní zpráva. OKD Důl 1. máj, k. p. Technický rozvoj Karviná 1985, s. 10.

HUDECZEK, M.: Kinematická schémata strojů a zařízení povrchových provozů na Dole 1. Máj. Výzkumná zpráva VÚPEK Ostrava 1986, s. 16.

HUDECZEK, M.: Komplexní rozvoj technické diagnostiky na dole 1. máj, k. p. Karviná do roku 1990. /Technická zpráva/ OKD, Důl 1. máj, k. p. Karviná, program technického rozvoje, Karviná 1987, s. 22.

HUDECZEK, M.: Rozšíření metod a prostředků technické diagnostiky. /Podkladový materiál pro úvodní oponentní řízení úkolu RVT K404 3000/. OKD Důl 1. máj, k. p. Karviná 1989, s. 6.

HUDECZEK, M.: Pokyny pro používání diagnostického zařízení DUNEGAN v podzemí dolu. Technická zpráva, OKD Důl 1. máj, k. p. Karviná 1987, s. 2.

HUDECZEK, M.: Vyvažovací stolice. Výzkumná zpráva VÚPEK Ostrava, Ostrava 1987, s. 41 – 52.

HUDECZEK, M., Niezgoda, J.: Jednopólové zemní spojení v sítích s izolovaným nulovým bodem a jeho kontrola. Zpráva OKD Důl 1. máj, k. p. Karviná 1988, s. 44.

HUDECZEK, M., ZEMBOL, P.: Návrh postupu provádění dlouhodobých prohlídek vybraných částí těžních zařízení s využitím bezdemontážní technické diagnostiky. OKD Důl 1. máj, k. p. Karviná 1988, s. 1.

HUDECZEK, M.: Dokumentace a podklady k návrhu nových pracovních činností při aplikaci bezdemontážní technické diagnostiky v provozní praxi. Dokumentace pro zařazení do kvalifikačního katalogu ST 0–54.4. OKD Důl 1. máj, k. p. Karviná 1988, s. 9.

HUDECZEK, M. a kol.: Technická diagnostika osobních automobilů podnikové dopravy. Prováděcí metodika. OKD Důl 1. máj, k. p. Karviná 1989, s. 104.

HUDECZEK, M., ŠEBELA, Z.: Diagnostika teplárny – elektrárny Banias – Sýrie. Wagner Biro Vídeň Rakousko 1995, s. 37.

HUDECZEK, M., ŠEBELA, Z.: Setting Up Of The Plant Of Wound Armature Motors And Fan Motors. In Nabídková dokumentace pro HADY MAKHLOUF Lattakia – Syria, Albrechtice 1995, s. 34.

 

Článek v odborném časopise

HUDECZEK, M., potiorek, L.: Zavádění bezdemontážní provozní diagnostiky do údržby strojů a zařízení v dole 1. máj, k. p., Uhlí 7 – 8, SNTL Praha 1987, s. 334 – 338.

TAUFER, A., HUDECZEK, M.: Použití termovizní kamery AGEMA ke zjišťování teplotních poměrů v dole. Záchranář HBZS, OKD, a. s., 1990, s. 3 – 10.

HRANOŠ, B., HUDECZEK, M., Giecek, m.: Nová metoda zjišťování ranného stadia samovznícení v důlních dílech uhelných dolů pomocí termovizního měření v kombinaci se zjišťováním úrovně vývinu oxidu uhelnatého. Časopis Uhlí 4/39/1991, s. 4 – 6.

HUDECZEK, M.: ABC diagnostiky elektromotorů. Časopis Elektrotechnika v praxi, Ostrava 1991, s. 20.

HUDECZEK, M.: ABC termovize. Časopis Elektrotechnika v praxi, Ostrava, 1992, s. 20.

HUDECZEK, M.: ABC vibrodiagnostiky, Elektrotechnika v praxi Ostrava 1992, s. 74.

GLINKA, T., HUDECZEK, M.: Metodika regenerace izolace vinutí točivých strojů vn. Časopis Elektrotechnika v praxi, červen 2001. s. 13 – 15. ISSN 0862-9730.

HUDECZEK, M. – GABRHELOVÁ, L. – BRYCHCY, J. – Souvislost mezi teplotou a vibracemi v diagnostice rotačních strojů a elektromotorů, EVP – elektrotechnika v praxi, odborný elektrotechnický časopis, s. 62-64. 23. Ročník, 5-6/2013

GABRHELOVÁ, L. – HUDECZEK, M. – BRYCHCY, J. Souvislost mezi teplotou a vibracemi v diagnostice rotačních strojů. TRANSFER INOVACIÍ Internetový časopis o inovaciách v priemysle ISSN 1337 – 7094. Transfer inovácií - špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. Číslo 25/2013

 

Publikovaný příspěvek na vědecké konferenci

HUDECZEK, M.: Diagnostický systém DUNEGAN. Dům Techniky ČSVTS Praha, 1986, s. 153 – 167.

HUDECZEK, M.: Zkušenosti s diagnostickým systémem DUNEGAN. In.: Sborník přednášek ZP ČSVTS ŽD Bohumín 1986, s. 67 – 76.

HUDECZEK, M.: Údržba a revize nevýbušných závěrů v důlním provozu plynujících dolů. In.: Sborník přednášek Dům techniky ČSVTS Ostrava, Ostrava 1987, s. 42 – 51.

HUDECZEK, M.: Diagnostika strojů se složitou kinematikou – dobývací a razící kombajny,  Sborník přednášek, Dům techniky ČSVTS Ostrava. Technická bezdemontážní diagnostika, 1988, s. 98 – 110.

HUDECZEK, M.: Vibroakustika jako součást bezpečného chodu důlního pole. Dům Techniky ČSVTS Ostrava, Ostrava 1988, s. 42 – 53.

HUDECZEK, M.: Provozní diagnostika svislé dopravy. In.: Sborník přednášek konference Dynamika těžního zařízení, Dům techniky ČSVTS Ostrava, Ostrava 1989, s. 64 – 80.

HUDECZEK, M.: Srovnání přístrojů DUNEGAN a SCHENK. Technická diagnostika strojov a strojných zariadení, Žilinský vzdelávací servis v Žiline, Gottwaldov 1989, s. 136 – 146.

HUDECZEK, M.: Vývoj vibrací - prognozování In.: Sborník přednášek ZP ČSVTS ŽD Bohumín 1989, s. 74 – 84.

HUDECZEK, M.: Maximální hodnoty symptomů. In.: Sborník přednášek Technická diagnostika strojov a strojných zariadení. Žilinský vzdelávací servis v Žiline Zlín 1990, s. 131 – 138.

HUDECZEK, M.: Technická diagnostika elektrických strojů točivých. In.: Sborník přednášek Vědecká konference ke 40. výročí založení Fakulty strojní a elektrotechnické VŠB Ostrava, Ostrava 1990, s. 10 – 19.

HUDECZEK, M.: Způsoby posouzení jakosti strojů na základě vibrací, In.: Sborník přednášek, Dům techniky ČSVTS Ústí nad Labem. Technická bezdemontážní diagnostika v průmyslové praxi, 1990, s. 64 – 83.

TAUFER, A., HUDECZEK, M.: Analýza výsledků termovizních sledování s cílem posoudit stupeň nebezpečí vzniku záparového děje ve 3. kře v XVIII. sloji na Dole Dukla. In.: EKROS Dům techniky ČSVTS, Ostrava 1990, s. 73 – 82.

TAUFER, A., HUDECZEK, M.: Návrh metody zjišťování lokalit náchylných k samovzněcování uhlí v dolech. Technická zpráva ČSAV, Hornický ústav Ostrava 1990, s. 37.

HUDECZEK, M.: Komplexní diagnostika elektromotorů. Technická diagnostika strojov a strojných zariadení, Žilinský vzdelávací servis v Žiline, Zlín 1991, s. 27 – 45.

HUDECZEK, M.: Nové možnosti odhalování poruch asynchronních motorů, In.: Sborník přednášek, Dům techniky ČSVTS Ostrava, Dny nové techniky – diagnostika a vyvažování, 1991, s. 257 – 275

HUDECZEK, M.: Organizace a ekonomika Servisu technické diagnostiky. In.: Sborník přednášek Technická diagnostika strojov a strojných zariadení. Žilinský vzdelávací servis v Žiline. Zlín 1992, s. 107 – 124.

HUDECZEK, M.: Vliv elektromagnetického pole na chvění stroje. In.: Sborník přednášek konference Technická diagnostika, DIF – Ing. Radim Falc, Bohumín 1993, s. 117 – 123.

HUDECZEK, M.: Metoda Gemont. In.: Sborník přednášek 2. mezinárodního semináře Gemont, Albrechtice 1994.

HUDECZEK, M.: Revize elektrických zařízení prostřednictvím vibrodiagnostiky a termovize. In.: konference BAEL Ostrava 1994, s. 16 – 19.

HUDECZEK, M.: Supervizní činnost . III. Sešit katedry teoretické elektrotechniky, VŠB – TU Ostrava, str. 36 – 39, únor 1997

HUDECZEK, M.: Zkratové poměry v praxi, In.: Sborník přednášek, 1. Celostátní seminář vysokého napětí, Agentura IRIS Havířov, Ostravice 1999, s. 21 – 40.

GLINKA, T., HUDECZEK, M.: Metodika regenerace izolace vinutí točivých strojů vn, In.: Sborník přednášek, 2. celostátní seminář vysokého napětí, Agentura IRIS Havířov, Čeladná 2000, s. 28 – 30.

GLINKA, T., KULESZ, B., HUDECZEK, M.: Měření částečných výbojů v cívkové izolaci indukčních elektromotorů napájených ze střídačů PWM. XIV. Sešit katedry teoretické elektrotechniky, VŠB – TU Ostrava, str. 63 – 66, prosinec 2000, ISBN 80-7078-841-0

HUDECZEK, M.: Poruchy magnetického pole u motorů 6 kV. XVI. Sešit katedry teoretické elektrotechniky, VŠB – TU Ostrava, str. 8 – 12, říjen 2001, ISBN 80-7078-933-6

GLINKA, T., HUDECZEK, M.: Provozní diagnostika izolace vinutí elektrických pohonů. XVII. Sešit katedry teoretické elektrotechniky, VŠB – TU Ostrava, str. 10 – 12, prosinec 2001, ISBN 80-248-0046-2

GLINKA, T., HUDECZEK, M.: Metodika regenerace izolace vinutí točivých strojů vn. In: Diago leden 2001, s. 414 – 420. ISBN 80-7078-869-0.

HUDECZEK, M.: Identifikace poškozených základů vn motorů. XIX. Sešit katedry teoretické elektrotechniky, VŠB – TU Ostrava, str. 29 – 32, říjen 2002, ISBN 80-248-0177-9

GLINKA, T., HUDECZEK, M.: Určení zbytkové životnosti izolace vinutí hydrogenerátorů pomocí stejnosměrného a střídavého napětí . XX. Sešit katedry teoretické elektrotechniky, VŠB – TU Ostrava, str. 29 – 33, listopad 2002, ISBN 80-248-0215-5

HUDECZEK, M.: Identifikace zemních proudů v soustavách vn a způsoby jejich omezení. XXII. Sešit katedry teoretické elektrotechniky, VŠB – TU Ostrava, str. 55 – 69, říjen 2003, ISBN 80-248-0451-4

GLINKA, T., HUDECZEK, M.: Anormální provozní stavy indukčních motorů. XXIII. Sešit katedry teoretické elektrotechniky, VŠB – TU Ostrava, str. 11 – 16, listopad 2003, ISBN 80-248-0497-2

HUDECZEK, M.: Měření a zkoušky při revizi těžního zařízení a funkčních zkouškách těžního stroje pomocí BATS 2004. XXV. Sešit katedry teoretické elektrotechniky, VŠB – TU Ostrava, str. 103 – 108, červen 2004, ISBN 80-248-0603-7

HUDECZEK, M.: Kontrolní automat těžních strojů BATS 2005. XXVIII. Sešit katedry teoretické elektrotechniky, VŠB – TU Ostrava, str. 50– 55, červen 2005, ISBN 80-248-0853-6

HUDECZEK, M.: Diagnostika mechanických částí elektromotoru. XXX. Sešit katedry teoretické elektrotechniky, VŠB – TU Ostrava, str. 12 – 16, říjen 2005, ISBN 80-248-0923-0

HUDECZEK, M. - GABRHELOVÁ, LRevize elektrozařízení pomocí termografie. In Sborník 30. mezinárodní konference DIAGO 2011 – Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení. Rožnov 31.01.2011-02.02.2011. Ostrava: AHA TRADING, s.r.o., 2011, s.. ISBN 1210-311X, CD

HUDECZEK, M -GABRHELOVÁ, L. Ověřování spolehlivosti dobývacích a razicích strojů. In. Sborník V. KONFERENCE – Strojní zařízení používaná při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jejich bezpečnost a nové trendy. Ostrava 27. 04. 2011 – 28. 04. 2011. Ostrava: MONTANEX, s. 17-31., CD

HUDECZEK, M. - GABRHELOVÁ, L. CHUPÁČ, L. Audits tests on electrical equipment by thermography. In. Sborník příspěvků INInet – Národní konference - Průmyslové inženýrství – multiprofesní spolupráce v inovačním procesu. Kroměříž 27. 05. 2011.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s.42-48. ISBN:978-80-7454-130-8

HUDECZEK, M - GABRHELOVÁ, L. Pravidelné revize za účasti termovize In. Sborník. VI. KONFERENCE – Elektrická zařízení používaná při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jejich bezpečnost a nové trendy. Ostrava 26. - 27. 4. 2012 Ostrava: MONTANEX,CD

HUDECZEK, M. – GABRHELOVÁ, L. –BRYCHCY, J. Závislost mezi teplotou a vibracemi v souvislosti s diagnostikou stavu rotačních In. Sborník VII. KONFERENCE – Strojní zařízení používaná při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jejich bezpečnost a nové trendy. Sepetná 25. – 26. 4.2013 Ostrava: MONTANEX,CD

 

Popularizační článek

HUDECZEK, M.: Žebřiňák z kolečka, In.: Udělej si sám, Alfa 1984, s. 176.

HUDECZEK, M.: Diagnoza nr…. Kalendarz Śląski. Profil Ostrava, 1989, s. 71 – 77.

HUDECZEK, M Světlo v laboratořích Nikoly Tesly, v pyramidách a v laboratoři fy HUDECZEK SERVICE, s. r. o., Konference Osvětlení Dlouhé Stráně 2012.

 

Oponovaná výzkumná zpráva

BAILOTTI, K., HELEBRANT, f., HUDECZEK, M.: Aplikace diagnostických systémů a metod při konstrukci a projektování strojů a zařízení pro úpravu uhlí a rud – úvodní studie, VŠB Ostrava, Ostrava 1988, s. 71.

HUDECZEK, M.: Rozšíření metod a prostředků technické diagnostiky, podkladový materiál pro úvodní oponentní řízení úkolu RVT K404 3000. OKD Důl 1. máj, k. p. Karviná 1989, s. 6.

SOKANSKÝ, K., HUDECZEK, M., KAMINSKÝ, D.: Vibrační diagnostika elektrických strojů v OKE, VŠB Ostrava, HS č. 671/89, Ostrava 1989, s. 50.

HUDECZEK, M.: Rozšíření metod a prostředků technické diagnostiky, závěrečná zpráva řízení úkolu RVT K404 3000. OKD Důl 1. máj, k. p. Karviná 1991, s. 340.

HELEBRANT, M.,HUDECZEK,M.,KUTAL,O., :Nové přístupy k řešení otázek údržby a spolehlivosti důlních strojů.Heavy Indastry, Ostrava 1990,37s.

GOUDEK, H., HUDECZEK, M. a KOL.: Studie – provedení odborného posouzení těžního zařízení č. 1 vtažné jámy č. 5 na závodě Lazy. Technická univerzita Ostrava – Vysoká škola Báňská, prosinec 2002, s. 158

 

Projekt uplatněný v soutěži

HUDECZEK, M.: Posouzení stavu elektrických rozvodů v Cihelně Magma a zpracování nového projektu, Neplachovice, HU – 0710/95, /projekt/ 1995.

HUDECZEK, M.: Posouzení stavu elektrických rozvodů v Štěrkovnách Jakubčovice a zpracování nového projektu, HU-1309/95, /projekt/ 1995.

HUDECZEK, M.: Projekt a realizace generální oprava plovoucí čerpací stanice na Dole ČSA, HU – 3105/95, 1995.

HUDECZEK, M.: Projekt a realizace generální oprava plovoucí čerpací stanice na Dole ČSA, HU – 3105/95, 1995.

HUDECZEK, M.: Osnova projektu zavedení rutinní bezdemontážní technické diagnostiky na OKD, a. s. Dole ČSA Karviná. Projekt elektrocentrum HUDECZEK, Albrechtice 1995, s. 32.

HUDECZEK, M.: Projekt a oprava elektroinstalace a strojní části drapákového bagru na pracovním plavidle, SYSBAU Bohumín, HU 0902/97, /projekt/ 1997.

HUDECZEK, M.: Projekt a oprava WL soustrojí na Jámě Jan, Důl ČSA, HU – 2704/97, /projekt/ 1997.

HUDECZEK, M.: Vypracování bezpečnostních a pracovních předpisů na novou tavírnu, Brano, HU – 2711/97, /projekt/ 1997.

HUDECZEK, M.: Měření v Elektrárně Hodonín, Technoprojekt, HU –0911/98, /projekt/ 1998

HUDECZEK, M.: Projekt a oprava frémy WL 3/1 jáma č. 3, Důl ČSA, HU – 2305/98, /projekt/ 1998.

HUDECZEK, M.: Projekt a oprava hlavního důlního ventilátoru, Důl ČSA, HU – 1811/98, /projekt/ 1998.

HUDECZEK, M.: Projekt a realizace generální opravy generátoru v Malé Vodní elektrárně v Pardubicích, HU – 0202/98, Hydročez, /projekt/ 1998.

HUDECZEK, M.: Diagnostika izolace motoru, TČA, HU – 1406/99, /projekt/ 1999.

HUDECZEK, M.: Diagnostika izolace motoru, TSU, HU – 1106/99, /projekt/ 1999.

HUDECZEK, M.: Diagnostika izolace motoru, TŽ, HU – 2904/99, /projekt/ 1999.

HUDECZEK, M.: Projekt a instalace monitorovacího systému ložisek na ventilátoru RV 4, TEK, HU – 1512/99, /projekt/ 1999.

HUDECZEK, M.: Projekt a oprava radiálního ložiska rotoru alternátoru, MVE Pardubice, HU 1207/99, /projekt/ 1999.

HUDECZEK, M.: Projektování základnových stanic Ericsson, Technoprojekt, HU – 3108/99, /projekt/ 1999.

HUDECZEK, M.: Modernizace laboratoří elektrických strojů, Výzkumný ústav BOBRME – KOMEL, Polsko, HU 000613, /projekt/, 2000.

HUDECZEK, M.: Projekt a demontáž napájecích nádrží MST Teplárny Přívoz, MST Energomont, HU 000607, /projekt/ 2000.

HUDECZEK, M.: Projekt a oprava kompenzátoru, Důl ČSM, HU 000203, /projekt/ 2000.

HUDECZEK, M.: Projekt a oprava motoru těžního stroje, Baňa Handlová, Slovensko, HU 000125, /projekt/ 2000

HUDECZEK, M.: Rektifikace bubnu těžního stroje, Důl Darkov, HU 000911, /projekt/ 2000

HUDECZEK, M. a kol.: Projekt a oprava motoru těžního stroje, Baňa Handlová, Slovensko, HU 000125, /Projekt/ 2000

HUDECZEK, M.: Úprava a doplnění technologické linky na výrobu železničního štěrku, Štěrkovna Jakubčovice, hU 000204, /projekt/ 2000

HUDECZEK, M. a KOL.: Rekonstrukce MVE Les Království HU – S 030505 In: Nabídková dokumentace, srpen 2003. 174 s.

HUDECZEK, M. a kol.:Název pro automobilku Hyundai hU 000204, /projekt/ 2006

HUDECZEK, M, :Rekonstrukce a doplnění technologické linky Mokré úpravny, Štěrkovna Jakubčovice, hU 000204, /projekt/ 2006

HUDECZEK, M., Brychcy, J.: Návrh nového základového rámu pro napájecí čerpadlo Teplárny Frýdek Místek, Dalkia, hU 000204, /projekt/

HUDECZEK, M, .: Projekt stávajících elektrických zařízení na lokalitách Jeremenko a Žofie s.p. Diamo, hU 000204, /projekt/ 2007

 

Pozvání k přednášce

Písemná výzva náměstka předsedy ČBÚ v Praze ke zpracování přednášky a vystoupení s ní na mezinárodních konferencích pořádaných v letech 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.2014

 

Expertiza, soudní posudek, znalecký posudek

HUDECZEK, M.: Znalecký posudek na elektromotory těžních strojů skipů Jámy č. 3 OKD, a. s. Ostrava Dolu ČSA v Karviné. Posudek zpracován pro OKD, a. s. Důl ČSA, o. z. Karviná, leden 1996, s. 25.

HUDECZEK, M.: Supervizní činnost modernizace Teplárny Karviná v oblasti točivých strojů a elektrozařízení, HU – 2003/96, /posudky/ 1997.

HUDECZEK, M.: Znalecký posudek vedení vvn Bruzovice, /znalecký posudek/ 1997.

HUDECZEK, M.: Znalecký posudek činnosti a funkce zařízení EZO 1, MJM 24 E a stykačového rámu X 1 SB, evidenční číslo HU – 1706/97, posudek zpracován pro OKD, a. s. Důl Lazy, o. z. Orlová, červen 1997, s.

HUDECZEK, M.: Znalecký posudek na tachograf TS, Techno, HU – 1509/98, /znalecký posudek/ 1998.

HUDECZEK, M.: Supervizní činnost modernizace Energetického centra Kladno v oblasti točivých strojů a elektrozařízení, ABB, HU – 1703/98, /posudek/ 1998.

HUDECZEK, M.: Znalecký posudek na TS, Důl ČSM, HU – 1709/98, /znalecký posudek/ 1998.

HUDECZEK, M.: Znalecký posudek řízení těžního stroje, DIOS, HU – 2003/98, /znalecký posudek/ 1998.

HUDECZEK, M.: Zpracování znaleckého posudku „Radioreléový spoj OKD, AŘ, Ostrava – Důl František, Ostrava a OKD, Důl Staříč II – OKD, DPB“, HU – 1706/98, /znalecký posudek/ 1998.

HUDECZEK, M.: Technicko ekonomická expertíza pro zprovoznění „Hlávnej Jámy“ Bani Bankov v Košicích, Slovenská republika, Posudek zpracován pro Magninex,a.s. Bratislava, Slovenská republika. 34s., 3/2006.

HUDECZEK, M.: Technicko ekonomická expertíza pro zprovoznění „Východnej Jámy“ Bani Bankov v Košicích, Slovenská republika, Posudek zpracován pro Magninex,a.s. Bratislava, Slovenská republika. 19s., 3/2006.

HUDECZEK, M.: Nedestruktivní kontrola kabelů 6 kV a 55 kV, expertiza HU – S 041115, červen – září 2005, 179 s.

HUDECZEK, M.: Odborné vyjádření ke skutečně provedené škodě pro Policii ČR, Obvodní oddělení Lysá nad Labem, říjen 2013,

HUDECZEK, M.: Odborné vyjádření ke skutečně provedené škodě pro Policii ČR, Obvodní oddělení Lysá nad Labem, Listopad 2013,

HUDECZEK, M.: Odborné vyjádření ke skutečně provedené škodě pro Policii ČR, Obvodní oddělení Lysá nad Labem, leden 2014 2013,

 

Schopnosti, znalosti a dovednosti

Má přednášková a publikační činnost je přímo z výsledků mé praxe. Což svědčí o mých schopnostech a dovednostech jak v provozní praxi a taktéž na poli vysokoškolském i vědeckém.

 

Organizační schopnosti a dovednosti        

Od svých 21 let vedu pracovní týmy. Začínal jsem jako vedoucí pracovní skupiny v roce 1971 a v roce 1992 jsem skončil ve stejné organizaci jako ředitel závodu 6. Od roku 1992 až dosud jsem spolumajitelem se svou paní rodinné firmy.

                                                   

Technické znalosti a dovednosti

O mých technických znalostech a dovednostech svědčí mé vykonávané funkce ve státním podniku a taktéž úspěšné podnikání. Dále certifikáty na vyhrazená technická zařízení.

                                                   

Počítačové znalosti a dovednosti   

Pro svou technickou a publikační činnost mám prakticky zvládnuté tyto programy: Microsoft Office, Outlook express, Corel Draw 12, Autocad.  

                                                   

Řidičský průkaz                        

Vlastním řidičský průkaz kategorie AM, A1, A2, B1, B.

                                                   

Kontaktní formulář

Na tomto místě nás můžete kontaktovat.